Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

04. Základní informace k životní situaci

Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ust. zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastníci lesních pozemků.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

Vyrozumění (žádost) musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování,

u právnické osoby:
a) název firmy,
b) identifikační číslo,
c) adresa, případně jiná adresa pro doručování,

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů,
3. datum a podpis žadatele, příp. žadatelů,
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území,
5. lesnické označení lesního pozemku podle platné lesní hospodářské osnovy (pokud je pro lesní pozemek vypracována),
6. předpokládaná výše těžby (m3) a její důvod,
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním vyrozumění (žádosti), které bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete zde, (č. 7 povolení bez) nebo na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění (žádosti), může tato osoba těžbu provést.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech; tyto údaje předá orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok (ust. § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 1 000 000,- Kč dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace