Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu.

04. Základní informace k životní situaci

Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastníci lesních pozemků.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V odůvodněných případech, kdy nelze dodržet dvouletou lhůtu pro zalesnění lesního pozemku, nebo sedmiletou lhůtu pro zajištění lesního porostu, podá vlastník lesního pozemku žádost o povolení delší lhůty.

Žádost musí obsahovat:

1. Identifikační údaje žadatele:

u fyzické osoby:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování,

u právnické osoby:
a) název firmy,
b) identifikační číslo,
c) adresa, případně jiná adresa pro doručování,

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů,
3. datum a podpis žadatele, případně žadatelů,
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území,
5. lesnické označení lesního porostu podle platné lesní hospodářské osnovy,
6. žádaná delší doba zalesnění nebo zajištění a její důvod,
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře,

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není předepsán.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat před uplynutím původní dvouleté doby na zalesnění lesního pozemku, nebo sedmileté doby pro zajištění lesního porostu od vzniku holiny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určených k plnění funkcí lesa.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 100 000,- Kč dle ust. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace