Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.

04. Základní informace k životní situaci

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále odnětí) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Odnětí může být trvalé (tím se rozumí trvalá změna využití pozemků) nebo dočasné (pozemek se uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí). Bez odnětí je možno na lesních pozemcích umístit signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 a dále přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící k monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o odnětí podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (dále žadatel).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.

 1. určených k plnění funkcí lesa,
 2. údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
 3. údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
 4. snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
 5. údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
 6. komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
 7. výpočet poplatku za odnětí,
 8. u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
 9. územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
 10. vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 11. vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Návrh plánu rekultivace obsahuje:

 1. část technickou, popřípadě plán sanace schválený příslušným orgánem se souhlasem podle § 14 odst. 2 lesního zákona, s uvedením množství skrývaných zemin a způsobu jejich využití, cíle a způsobu terénních úprav pozemků, výsypek a odvalů, hydrotechnických a hydromelioračních opatření, technických a biologických meliorací půdy, návrh dopravního zpřístupnění řešeného území,
 2. část biologickou s uvedením předpokládané druhové a prostorové skladby porostů, množství a druhu reprodukčního materiálu, způsobu ošetření a ochrany, způsobu a intenzity přihnojování rekultivovaných ploch,
 3. časový a prostorový postup rekultivace,
 4. soupis pozemků s jiným druhem rekultivace, jestliže vrácení rekultivovaných pozemků plnění funkcí lesa nepřipadá v úvahu,
 5. mapové podklady s vyznačením údajů uvedených v písmenech b) a c), profily terénu před a po rekultivaci včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi lze zaslat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa naleznete ve formulářích nebo na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven. Poplatek za odnětí je nutno uhradit po nabytí právní moci rozhodnutí a ve lhůtě tímto rozhodnutím stanovené.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni vlastníci lesního pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účast na místním ohledání, pokud je nařízeno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu v Novém Jičíně, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta vlastníku lesa nebo jiné osobě, která bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o odnětí lze spojit s žádostí o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace