Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře.

04. Základní informace k životní situaci

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti udělují podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, licenci odborného lesního hospodáře. Udělení této licence je podmínkou pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dosažení věku 18 let, státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborné lesnické vzdělání, odborná lesnická praxe.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti osobně či poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:

 1. jméno a příjmení,
 2. trvalý pobyt,
 3. rodné číslo a číslo občanského průkazu,
 4. obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,
 5. identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno,
 6. označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
 7. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání (vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru),
 8. popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy).

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:

 1. obchodní jméno,
 2. sídlo a právní formu žadatele,
 3. jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,
 4. identifikační číslo,
 5. označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
 6. jméno a příjmení a trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,
 7. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem (vysokoškolské vzdělávání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru),
 8. popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 100,- Kč a je možné ho zaplatit složenkou nebo v hotovosti na pokladně, nebo odboru životního prostředí a zemědělství (sekretariát).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti. Ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřad v Novém Jičíně, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů myslivosti.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace