Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese.

04. Základní informace k životní situaci

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti přijímají podle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lesích. Oznámení je podmínkou pro to, aby organizovaná nebo hromadná sportovní akce mohla být v lese konána.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení podává osoba (právnická nebo fyzická), která hodlá pořádat organizovanou nebo hromadnou sportovní akci v lese. Oznámení se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (orgán státní správy lesů), v jejímž správním obvodu se má předmětná akce konat. Pokud konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, podává se oznámení u místně příslušného krajského úřadu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická nebo právnická osoba (pořadatel) podá oznámení o konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese nejméně 30 dnů před dnem konání této akce. V oznámení uvede místo a termín konání předmětné akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení osobně či poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemný souhlas vlastníka lesa.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se nepoužívají.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky se nevybírají.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností buď oznámení pouze vezme na vědomí, nebo (podle potřeby) do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník lesa.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při konání organizované nebo hromadné sportovní akce nesmí být poškozován les se svým prostředím, ani objekty a zařízení sloužící hospodaření v lese. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, je jejich dodržení pro pořadatele organizované nebo hromadné sportovní akce závazné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Žádné.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, činí tak rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat (dle poučení uvedeného v rozhodnutí).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty za přestupek podle ust. § 53 odst. 1 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, až do výše 15 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace