Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha.

04. Základní informace k životní situaci

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o rozhodnutí k dělení lesního pozemku podává vlastník nebo zástupce na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a doklad o vlastnictví pozemku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, lesů a myslivosti Městského úřadu v Novém Jičíně, s pověřenými úředníky a to ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby a lesního pozemku, výpis z katastru nemovitostí předmětných parcelách, vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře, geometrický plán.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, naleznete zde (č. 6, dělení) nebo na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel a všichni vlastníci řešeného pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účast na místním ohledání, pokud je nařízeno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@novyjicin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřad v Novém Jičíně, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta vlastníku lesa nebo jiné osobě, která bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Pokud odměřená část lesního pozemku neplní funkcí lesa (např. užívaný pozemek je obhospodařován jako zahrada, nebo na části pozemku je umístěna stavba – komunikace, kterou je možné dodatečně povolit, dle stavebního zákona), v takových případech je žádoucí podat žádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, zda-li řešené území je v souladu s územním plánem příslušné obce.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Schindler

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceodbor životního prostředí.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

07.10.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

27.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace