Obnova kulturní památky. Zamýšlená stavba, prodejní stánek, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, kácení a ošetření dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti v MPR nebo ochranném pásmu MPR

03. Pojmenování (název) životní situace

Obnova kulturní památky. Zamýšlená stavba, prodejní stánek, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, kácení a ošetření dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti v MPR nebo ochranném pásmu MPR.

04. Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů:

 • § 14 odst. 1 vlastník kulturní památky (dále jen „vlastník KP“)
  Zamýšlí-li vlastník KP provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky (za jinou úpravu kulturní památky se považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba) nebo jejího prostředí (dále jen obnova), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko příslušného krajského úřadu.
 • § 14 odst. 2 vlastník nemovitosti
  Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím ne této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník KP, popřípadě jeho zákonný nebo zvolený zástupce a vlastník nemovitosti, popřípadě jeho zákonný nebo zvolený zástupce, správce, uživatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 • Dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

Žádost musí podat vlastník KP, vlastník nemovitosti, příp. jejich zplnomocněný zástupce; k žádosti musí být doloženy doklady uvedené ve vyhlášce č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (jinak může být řízení do doby jejich doložení přerušeno; jejich nedoložením ve lhůtě stanovené správním orgánem, řízení zastaveno).

Zamýšlí-li vlastník KP provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (= Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, dále jen orgán SPP), nebo příslušného krajského úřadu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče), jde-li o národní kulturní památku.

 • Dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, je povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu SPP. V sídle orgánu SPP se může vlastník KP seznámit s odborně metodickými publikacemi vydávanými Národním památkovým ústavem, ústředním pracovištěm v Praze, pro zajištění nejvhodnějších postupů obnovy kulturní památky.

Orgán SPP vydá vlastníku KP, vlastníku nemovitosti, správci, uživateli, závazné stanovisko, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě (dále jen NPÚ). V tomto závazném stanovisku vyjádří orgán SPP, zda vlastníkem KP, vlastníkem nemovitosti, navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.

Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, nebo rozsáhlejší stavbu, stavební změnu nebo udržovací práce na nemovitosti, je pro vlastníka výhodné, když požádá orgán SPP o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru výše uvedených činností. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje příslušnou projektovou dokumentaci již podle předem stanovených podmínek.

Příslušnou přípravnou a projektovou dokumentaci projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant s odborný pracovníkem NPÚ z hlediska splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumu, výzkumu a dokumentace archivovaných NPÚ.

Jedná-li se obnovu kulturní památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost ne základě licence vydané Ministerstvem kultury ČR. Vlastník KP předá na vyžádání NPÚ jedno vyhotovení dokumentace pro archivní účely.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dnem podání žádosti vlastníka KP, vlastníka nemovitosti, správce, uživatele (včetně požadovaných dokladů uvedených v příloze) o vydání závazného stanoviska (osobně nebo poštou), zahájí orgán státní památkové péče správní řízení v předmětné věci.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Orgánem státní památkové péče je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném obvodu (Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1 (vstup z ulice Úzká od Hotelu Praha ), s pracovníky odboru v úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru obnovy (popis záměru, návrh) nebo k projektové dokumentaci (přiložit projektovou dokumentaci).
 • Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, nebo k nemovitosti pokud správní orgán nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí (nájemní smlouva, souhlas vlastníka, čestné prohlášení, apod.).
 • Plná moc k zastupování v řízení o vydání závazného stanoviska.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání závazného stanoviska“, který je k dispozici na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 1.

V žádosti o vydání závazného stanoviska vlastník KP/vlastník nemovitosti zejména uvádí:

 • zda jde o žádost k záměru, nebo k projektové dokumentaci na konkrétní akci,
 • jméno a adresu žadatele (u organizací, společností, apod. statutární zástupce zplnomocněný jednat před správním orgánem),
 • jméno a adresa vlastníka KP, nemovitosti (vlastníků),
 • číslo parcely, katastrální území,
 • umístění kulturní památky, nemovitosti (obec, ulice, č.p.),
 • název kulturní památky a její rejstříkové číslo Ústředního seznamu KP ČR,
 • popis současného stavu kulturní památky, nemovitosti s uvedením závad,
 • předpokládaný rozsah a přínos obnovy,
 • zpracovatel projektové dokumentace,
 • stavebník (investor),
 • předpokládané celkové náklady a termín dokončení prací,
 • podpis vlastníka KP, vlastníka nemovitosti (vlastníků), příp. razítko organizace, společnost apod.

Formuláře a jiné tiskopisy ke stažení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro rozhodnutí (závazné stanovisko) je stanovena v ust. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a v ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci řízení podle § 27 správního řádu – zejména spoluvlastníci KP, nemovitosti, sousedé, apod.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Prozatím žádné jiné než výše uvedené.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. v platném znění
 • Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv
 • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv
 • Výnos Ministerstva kultury č.j. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12. 1987, o prohlášení historických jader měst .. Nového Jičína za památkové rezervace
 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury č. 251/1995 Sb
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení je oprávněn podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Je-li posouzení zásahu vydáváno formou závazného stanoviska, které není samostatným rozhodnutím, lze jeho obsah napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného správního orgánu v navazujícím správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 35 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění:

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za KP nebo o tom, že ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury;

b) nesplní oznamovací povinnost každého ohrožení nebo poškození KP orgánu SPP;

c) nepečuje o zachování KP, neudržuje ji v dobrém stavu, neužívá ji odpovídajícím způsobem vzhledem k jejímu významu, památkové hodnotě, technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí;

d) porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité KP, nemovité národní KP, památkové rezervace nebo památkové zóny;

e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku;

f) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle §14a odst. 12 prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle §14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není oprávněnou osobou k restaurování podle §14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3;

g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko;

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí;

b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku;

c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle §14a odst. 12 prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle §14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není oprávněnou osobou k restaurování §14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3;

d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou;

e) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez předchozího souhlasu ministerstva kultury;

f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst, 4, § 22 odst. 2 tohoto zákona nebo § 23 odst. 2;

g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický průzkum, nebo provádí archeologický výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4;

Za přestupek lze uložit pokutu dle odstavce (1) do 2 000 000,- Kč a dle odstavce (2) do 4 000 000,- Kč.

Podle ust. § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění:

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za KP nebo o tom, že ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury;

b) nesplní oznamovací povinnost každého ohrožení nebo poškození KP orgánu SPP;

c) nepečuje o zachování KP, neudržuje ji v dobrém stavu, neužívá ji odpovídajícím způsobem vzhledem k jejímu významu, památkové hodnotě, technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí;

d) porušuje podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité KP, nemovité národní KP, památkové rezervace nebo památkové zóny;

e) provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku;

f) provádí restaurování, jde-li o kulturní památku prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle §14a odst. 12 prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle §14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není oprávněnou osobou k restaurování podle §14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3;

g) provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si závazné stanovisko;

(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

a) nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí;

b) provádí obnovu národní kulturní památky bez závazného stanoviska krajského úřadu nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku;

c) provádí restaurování, jde-li o národní kulturní památku prostřednictvím fyzické osoby, která nemá povolení ministerstva kultury, nejde-li o výkon restaurátorské činnosti podle §14a odst. 12 prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle §14a odst. 11, anebo prostřednictvím fyzické osoby, která není oprávněnou osobou k restaurování §14b odst. 2, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 nebo § 39 odst. 3;

d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou;

e) zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez předchozího souhlasu ministerstva kultury;

f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst, 4, § 22 odst. 2 tohoto zákona nebo § 23 odst. 2;

g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický průzkum, nebo provádí archeologický výzkum, přestože není osobou oprávněnou k výzkumům podle § 21a odst. 2, nebo postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 4 nebo § 39 odst. 4;

Za přestupek lze uložit pokutu dle odstavce (1) do 2 000 000,- Kč a dle odstavce (2) do 4 000 000,- Kč

Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a k době trvání protiprávního jednání, k významu kulturní památky a k rozsahu hrozící nebo způsobené škody.

21. Nejčastější dotazy

Jaké jsou možnosti poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kulturních památek; jaké na nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v městské památkové rezervaci (MPR), ochranném pásmu městské památkové rezervace (OP MPR) a v památkové zóně (MPZ)?
Vlastníku KP:

 1. Obec nebo kraj může ze svých rozpočtů poskytnout finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka KP, a to rozhodnutím po provedeném správním řízení.
 2. Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu KP, a to ze státního rozpočtu, rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování KP mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik specializovaných programů:
  • Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  • Program Podpora pro památky UNESCO
  • Program Kulturní aktivity v památkové péči
  • Havarijní program – zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých KP, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – je určen k obnově KP nacházejících se v nejcennějších částech historických měst, prohlášených za MPR nebo PMZ. Podmínkou je zpracovaný vlastní program regenerace příslušného města a jeho finanční podíl společně s vlastníkem na obnově KP.
  • Program záchrany architektonického dědictví – podpora obnovy nejcennějších KP, jako jsou hrady, zámky, kostely, kláštery, historické zahrady apod; k žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá specifický projekt záchrany KP.
  • Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
  • Program restaurování movitých kulturních památek – podpora obnovy významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací, které jsou zpřístupněny veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

 

Jaké jiné výhody má vlastník KP?

Stát poskytuje vlastníkům kulturních památek – vedle přímé finanční pomoci v podobě příspěvků ze státního rozpočtu – také finanční pomoc nepřímou v podobě různých daňových úlev a zvýhodnění.

A. Osvobození od daně ze staveb

Tyto daňové úlevy mají vazbu na obnovu kulturních památek a také na zájem státu, vyjádřený již v § 1 zákona o státní památkové péči, na zpřístupňování a prezentaci kulturních památek.

Podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsou od daně ze staveb a jednotek osvobozeny stavby (popř. bytové jednotky), které jsou kulturní památkou a na kterých jsou prováděny stavební úpravy. Osvobozeny jsou na dobu 8 let po provedení stavební úpravy, přičemž tato lhůta počíná běžet rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu k provedené stavební úpravě. Podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsou od daně ze staveb a jednotek osvobozeny stavby kulturních památek, které jsou veřejně přístupné. Nejde o jakékoli zpřístupnění, nýbrž o zpřístupnění na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem kulturní památky. V této smlouvě musí být uveden časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim, a to v souladu s památkovou hodnotou (jde například o hodnoty architektonické, technické či umělecké) a dalšími způsoby využití kulturní památky. Rozsah zpřístupnění se může týkat například určení, které místnosti stavby budou zpřístupněny, nebo v kterých dnech roku bude kulturní památka zpřístupněna a podobně.

B. Osvobození od daně z pozemků

Tato daňová úleva souvisí se zpřístupněním stavby – kulturní památky na základě smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a Ministerstvem kultury.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupnou kulturní památkou, která je ve vlastnictví České republiky, nebo je přístupná z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a jejím vlastníkem.

C. Zvláštní režimy odpisování

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, stanoví některé zvláštnosti odpisování ve vztahu ke kulturním památkám.

Podle § 27 odst. e) zákona č. 586/1992 Sb. jsou movité kulturní památky a jejich soubory hmotným majetkem, který je z odpisování vyloučen.

Podle § 29 odst. 3 a § 30 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. se roční odpis u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny.

Bližší informace k vyjmenovaným daňovým zvýhodněním mohou poskytnout finanční úřady.

 

Jaká jsou omezení v nakládání s kulturní památkou?

Obnovu kulturních památek nelze z právních důvodů zajišťovat jinak než prostřednictvím jejich vlastníků. Základním předpokladem je, aby vlastník přijal svoji zodpovědnost za uchování souhrnné hodnoty vlastního majetku a s tím spojená určitá omezení v nakládání s ním. Tato omezení nejsou stanovena libovolně, ale vycházejí ze základních principů zakotvených v Listině základních práv a svobod. V článku 11, který upravuje zásadu, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv jiných osob nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, a dále v článku 35, podle něhož nesmí nikdo při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Vlastní KP může, stejně jako vlastník jakékoliv jiné věci, převádět, přenechávat k dočasnému užívání nebo předávat kulturní památku pro provedení její obnovy, popř. k jiným účelům dalším osobám. Musí však toho, na koho věc převádí nebo komu věc přenechává či předává, vždy uvědomit o tom, že se jedná o kulturní památku. V případě zamýšleného prodeje národní KP nebo movité KP (obraz, socha apod.), přednostně ji nejdříve nabídnout ke koupi státu, a to prostřednictví MK ČR.

22. Další informace

Další informace najdete na těchto webových stránkách:
Státní správa
Ministerstvo kultury České republiky
Národní památkový ústav

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Bližší informace poskytují:

 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, tel. 556 768 272;
 • Krajský úřad – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, tel.: 595 622 222);
 • Národní památkový ústav – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1, tel.: 595 133 903.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Práva a povinnosti vlastníků kulturních památek upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče v platném znění.

Vlastník KP je zejména povinen

 1. Oznámit Národnímu památkovému ústavu, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana, P.O.BOX 84 každou změnu vlastnictví (správy, užívání) KP nebo její přemístění, a to do 30 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo,
 2. Na vlastní náklad pečovat o zachování KP, udržovat ji v dobrém technickém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením; KP užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu,
 3. Uvědomit toho, komu KP převádí, přenechává nebo předává, že jde o KP,
 4. Oznámit bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození KP orgánu SPP a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady, jde-li o nemovitou KP, která je stavbou, vyrozumí též stavební úřad.

Práva a povinnosti stanovené tímto zákonem vlastníku KP má

 1.  je-li KP státním majetkem – státní organizace, která má KP ve správě nebo jiná organizace než státní, které byla KP odevzdána do trvalého užívání;
 2.  je-li KP v družstevním nebo náhradním užívání na základě práva užívání k zajištění výroby – organizace, které užívací právo přísluší;
 3.  občan, jemuž bylo zřízeno právo k pozemku, či stavbě, která je KP;
 4.  ten, kdo s KP nakládá jako se svou a je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu KP patří.

Nesplní-li vlastník KP povinnosti uvedené v bodu 1 až 3, vydá orgán SPP rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník KP povinen učinit a určí lhůtu k nápravě.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor územního plánování a stavebního řádu – oddělení stavebního řádu.

26. Kontaktní osoba
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Do přijetí další novely zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebo do přijetí nového zákona o státní památkové péči.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bude upřesňováno průběžně, podle potřeb.