Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Pracoviště Czech POINT – ověřené výpisy z centrálních registrů

04. Základní informace k životní situaci

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou. Je to projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Z pracoviště Czech POINT si lze na počkání odnést ověřené výstupy z některých veřejných i neveřejných registrů, např. obchodního rejstříku, rejstříku trestů, katastru nemovitostí, bodového hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku apod. Služby Czech POINT se postupně rozšiřují.

Upozornění !
Tato služba není určená k nahlížení do registrů,ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území ČR. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci (vyšší, doplňující ověření listiny, která má být použita na území jiného státu) nebo apostilu (doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu pro jeho použití v zahraničí – zjednodušená superlegalizace), je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z katastru nemovitostí na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z rejstříku trestů přímo na Rejstříku trestů).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O provedení úkonů na pracovišti Czech POINT může požádat fyzická nebo právnická osoba. Za právnickou osobu jedná fyzická osoba oprávněná jednat. O provedení výpisu z neveřejného registru (rejstřík trestů, bodové hodnocení řidiče) může požádat pouze fyzická osoba s platným dokladem totožnosti a přiděleným rodným číslem nebo zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem udělené žadatelem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

1) Např. ověřením výstupu z informačního systému veřejné správy se rozumí ověření té skutečnosti, že se listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy. Ověření se provede ověřovací doložkou, která obsahuje

  • údaj o ověření toho, že ověřený výstup odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy,
  • údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
  • údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z informačního systému veřejné správy, pokud neobsahuje výstup úplný,
  • místo a datum vyhotovení doložky o ověření
  • pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné správy,
  • otisk úředního razítka a podpis ověřujícího, je-li ověřujícím držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky, použije své ověřovací razítko, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

2) Ověřovací doložku vyhotoví ověřující na listině, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, nebo ověřovací doložku vyhotoví zvlášť a s touto listinou pevně spojí. Listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, a na ní vyhotovená nebo s ní pevně spojená ověřovací doložka, se považují za jednu listinu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavit se osobně. Ověřený výpis nebo jiný požadavek se řeší na počkání.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na kontaktních místech veřejné správy, tzv.Czech POINTech, kterými jsou:
a) notáři,
b) krajské úřady,
c) matriční úřady,
d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
f) držitel poštovní licence15) a Hospodářská komora České republiky a nově
g) banka, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (dále jen „osoba autorizovaná ministerstvem“).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně, na ulici Divadelní 1, se výpisy z veřejných registrů a další úkony provádějí na odboru správních agend, pracovišti Czech POINT (1.patro, použijte vyvolávací systém, telefonní linka č. 262).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ověřené výpisy z veřejných evidencí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
– Obchodní rejstřík – IČ subjektu
– Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
– Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
– Insolvenční rejstřík –IČ subjektu i os. údaje fyzické osoby
– Rejstřík trestů právnických osob – IČ subjektu

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Pro vydání ověřeného výpisů z RT, potřebného pro ověřené výpisy z neveřejných evidencí, podepisuje žadatel, který prokáže svoji totožnost, písemnou žádost vytištěnou na místě. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT nebo Výpis bodového hodnocení řidiče, v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost.

– Rejstřík trestů
– Bodové hodnocení řidiče

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žádost o výstup z ISVS nejsou stanoveny. Výjimkou je Žádost o výpis z Rejstříku trestů, kterou však úředník elektronicky zpracovává spolu s žadatelem na místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Czech POINT na MěÚ Nový Jičín v současné době poskytuje:

Výpis z Katastru nemovitostí 100 Kč, každá další str. 50 Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100 Kč, každá další str. 50 Kč
Výpis z živnostenského rejstříku 100 Kč, každá další str. 50 Kč
Výpis z Rejstříku trestů 100 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100 Kč, každá další str. 50 Kč
Výpis elektronických receptů pacienta 100 Kč, každá další str. 50 Kč
(nově od 1. 4. 2020)
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč, každá další str. 50 Kč
Podání do registru účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) 100  Kč, každá další str. 50 Kč
Výpis z insolvenčního rejstříku 100 Kč, každá další str. 50 Kč
Autorizovanou konverzi dokumentů na žádost 30 Kč za každou i započatou stranu konvertované listiny
Podání žádosti o zřízení datové schránky bezplatně
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky 200 Kč
Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky 200 Kč

Czech POINT – další informace (www.czechpoint.cz)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, ve většině případů se požadované úkony provádějí na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou zákonem stanoveny, lze však podat stížnost na nevhodné chování úředníka nebo na nesprávný úřední postup dle § 175 správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace najdete webových stránkách Czech POINT (www.czechpoint.cz).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend

26. Kontaktní osoba

Markéta Marková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 6. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace