Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

03. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

04. Základní informace k životní situaci

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen vidimace) a ověřování pravosti podpisu (dále jen legalizace) provádí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis a újezdní úřady.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická nebo právnická osoba.Za právnickou osobu jedná fyzická osoba oprávněná jednat.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.

Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
  • je-li listina opatřena plastickým textem,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu .

Legalizace se neprovede:

jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Jejich účast se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo sopeciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

K provedení vidimace a legalizace je třeba se dostavit osobně.

08. Na které instituci životní situaci řešit

K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit osobně na příslušný úřad, který provádí vidimaci a legalizaci, tj.: krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhl.č.36/2006 Sb. v platném znění nebo újezdní úřady. V Novém Jičíně to je v budově Městského úřadu na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu v Novém Jičíně, odloučené pracoviště Divadelní 1 se vidimace a legalizace provádí na tomto pracovišti :
Odbor správních agend, 1.poschodí
– volba pracoviště pomocí vyvolávacího systému

Úřední hodiny:
Po,St:   8.00-17.00 hodin   (přestávka 11-12.00)
Út,Čt:   8.00-15.00 hodin    (přestávka 11-12.00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci v zákonem stanovených případech, předloží k prokázání své totožnosti platný
a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
b) řidičský průkaz
c) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
d) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
e) průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
f) průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany , jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
g) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Žadatel o vidimaci předloží:

  • prvopis, nebo
  • již ověřenou vidimovanou listinu, nebo
  • opis nebo kopii pořízenou ze spisu , nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

nejsou stanoveny

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30,-Kč
za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30,-Kč za každou i započatou stránku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, ve většině případů se vidimace a legalizace provádí bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

*zákon č.21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*vyhláška č. 36/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*zák.č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, část. čtvrtá

18. Jaké jsou související předpisy

zák.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky ze zákona nejsou stanoveny. Pokud správní orgán shledá, že nelze ověření provést, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst.3 správního řádu). Dotčená osoba má právo obrátit se na správní orgán se stížností proti nevhodnému chování úředníka nebo proti postupu správního orgánu (§ 175 správního řádu).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend

26. Kontaktní osoba

Markéta Marková
Bc. Radka Bednaříková
Renáta Hyklová
Petra Bedrichová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend,

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace