Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace).

04. Základní informace k životní situaci

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen vidimace) a ověřování pravosti podpisu (dále jen legalizace) provádí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis a újezdní úřady.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická nebo právnická osoba.Za právnickou osobu jedná fyzická osoba oprávněná jednat.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.

Vidimace se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů (§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů),
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 38 odst. 4 správního řádu).

  Listina vydaná orgány České republiky nebo Slovenské republiky, ke které je připojen vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, se spolu s tímto formulářem pro účely zákona o ověřování považuje za listinu, která je psána v českém jazyce.

Legalizace se neprovede:

 •  jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 •  jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
 • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci, kdy žadatel nemůže číst nebo psát, k prokázání své totožnosti platný doklad,
 • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
 • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
 • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

K provedení vidimace a legalizace je třeba se dostavit osobně.

08. Na které instituci životní situaci řešit

K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit osobně na příslušný úřad, který provádí vidimaci a legalizaci, tj.: krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č.36/2006 Sb. v platném znění nebo újezdní úřady. V Novém Jičíně to je v budově Městského úřadu na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu v Novém Jičíně se vidimace a legalizace provádí na pracovišti umístěném na adrese Divadelní 1, na odboru správních agend, v 1.poschodí
– volba pracoviště pomocí vyvolávacího systému

Úřední hodiny:
Po,St:   8.00-17.00 hodin   (přestávka 11.00-12.00)
Út,Čt:   8.00-15.00 hodin    (přestávka 11.00-12.00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci v zákonem stanovených případech, předloží k prokázání své totožnosti platný

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Žadatel o vidimaci předloží:

 • prvopis, nebo
 • již ověřenou vidimovanou listinu, nebo
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu , nebo
 • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

nejsou stanoveny

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30,-Kč.
Za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30,-Kč za každou i započatou stránku.

Od poplatku je osvobozeno ověření listiny (vidimace) a ověření podpisu (legalizace) na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Od poplatku za vidimaci a legalizaci jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Od poplatku za vidimaci jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Od poplatku za legalizaci jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Od poplatku za vidimaci a legalizaci jsou osvobozeny subjekty a úkony uvedené v § 8 zákona o správních poplatcích.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, ve většině případů se vidimace a legalizace provádí bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky ze zákona nejsou stanoveny. Pokud správní orgán shledá, že nelze ověření provést, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst.3 správního řádu). Dotčená osoba má právo obrátit se na správní orgán se stížností proti nevhodnému chování úředníka nebo proti postupu správního orgánu (§ 175 správního řádu).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Kontrola výkonu přenesené působnosti probíhá podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle ustanovení § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend

26. Kontaktní osoba

Markéta Marková
Marta Riedlová
Bc. Radka Bednaříková
Renáta Hyklová
Petra Bedrichová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend,

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.4.2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace