Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Místní referendum

04. Základní informace k životní situaci

Místní referendum nebo-li místní lidové hlasování, je institutem přímé demokracie. Provádění místního referenda upravuje zákon č.22/2004 Sb., o místním erferendu a o změně některých zákonů,veznění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu).V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce nebo města .
Místní referendum se může konat v obci /městě nebo na území části obce /města, stanoví-li tak zvláštní zákon (zák.č.128/2000 Sb., o obcích).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místní referendum se koná, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo obce/města nebo přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo obce/města rozhodne o jeho vyhlášení.

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem v obci /městě :

 • do 3 000 obyvatel: alespoň 30% oprávněných osob
 • do 20 000 obyvatel: slespoň 20% oprávněných osob
 • do 200 000 obyvatel: alespoň 10% oprávněných osob
 • nad 200 000 obyvatel: alespoň 6% oprávněných osob.

Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně 3 oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvl.právní předpis, např.§ 21 zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4 zákona č.491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Úkoly přípravného výboru:

 1. Navrhuje uspořádání místního referenda
 2. Deleguje členy do komisí pro hlasování
 3. Může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravvného vyboru nemá vady
 4. Může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu.
 5. Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem. Úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh přípravného výboru musí obsahovat:

 • označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
 • znění otázky, popř.otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu(Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“),
 • odůvodnění návrhu,
 • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce/města,
 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
 • jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu a jejich vlastnoruční podpisy,
 • přílohu návrhu přípravného výboru, která je součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy.

Každý podpisový arch musí obsahovat:

 • označení území, na němž se má místní referendum konat,
 • znění otázky, popř. otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 • jména příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,
 • upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda

Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu můež být uložena pokuta do výše 3 000,-Kč.

Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční spodpis. Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat návrh na konání místního referenda.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Návrh přípravného výboru na konání místního referenda se podává na obecním (městském) úřadu obce (města), kde se má místní referendum konat. V Novém Jičíně to je na odloučeném pracovišti tamního Městského úřadu na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Má-li se místní referendum konat na území města Nový Jičín, předkládá se návrh odboru správních agend.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh obsahující zákonem požadované náležitosti a podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní/městský úřad posoudí předložený návrh ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho podání. Jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.
Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, městský úřad neprodleně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě , která nesmí být kratší neý 7 dnů, odstranil. Současně městský úřad návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.
V případě, že městský úřad nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí 30 dnů od jeho podání za bezvadný. Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu,ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/200 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů  ( na doručování písemností)
18. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Právo domáhat se ochrany u soudu podle § 91a zák.č.150/2002 Sb., soudní řád správní má přípravný výbor, jestliže:

 • nesouhlasí s výzvou městského úřadu k odstranění vad návrhu na konání místního referenda,
 • zastupitelstvo města nerozhodlo o návrhu přípravného návrhu nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí,

Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad návrhu a do 20 dnů od jednání zastupitelstva, kde měl být návrh přípravného výboru projednán, nebo od jednání zastupitelstva města, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu můež být uložena pokuta do výše 3 000,-Kč. Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Nebude-li zastupitelstvo obce/města nebo jiný orgán obce/města postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel krajského úřadu zastupitelstvo obce/města, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obcě/města neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec /město podat žalobu k soudu.

Místní referendum nelze konat o otázkách, které jsou zákonem taxativně stanoveny, a to :

 • o místních poplatcích a o rozpočtu obce/města,
 • o zřízení nebo zrušení orgánů obce a o jejich vnitřním uspořádání,
 • o volbě a odvolání starosty, místostarosty, členů rady města a dalších členů zastupitelstva jakož i volených nebo jmenovaných čldnů dalších orgánů obce/města,
 • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
 • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení
 • o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti nebo
 • o schválení, změně nebo zrušení obecnš závazné vyhlášky obce
 • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní agend

26. Kontaktní osoba

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.09.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace