Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Identifikace osob (sepsání listiny o identifikaci)

04. Základní informace k životní situaci

Účelem zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terosismu, podle něhož se identifikace osob provádí, je v souladu s právem Evropských společenství stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, např.zamezit v určitých případech nelegálním tokům peněz, zejména pocházejících z trestné činnosti, např.přes fiktivní osoby a firmy.Pro určité transakce a obchody je tak potřeba, aby bylo jasné, kdo je prováděl. Proto je vyjmenovaným subjektům uložena povinnost identifikovat strany obchodu nebo transakce. Identifikací se rozumí zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů a sepsání listiny o identifikaci, která má charakter veřejné listiny.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Povinné osoby určené zákonem, zejména banky, družstevní spořitelny, pojišťovny, směnárny, úvěrové instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, ale i bazary a zastavárny a každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR, musí ve stanovených případech provést identifikaci všech účastníků obchodu. Při této identifikaci musí bý fyzická osoba , ať už je účastníkem obchodu přímo nebo jako osoba jednající za právnickou osobu, vždy identifikována osobně, tváří v tvář. Z této povinnosti jsou dvě výjimky:

 • zastoupení na základě plné moci, kdy je tváří v tvář identifikován zmocněnec,
 • zprostředkovaná identifikace, kterou může pro „povinnou osobu“ provést notář nebo  v přenesené působnosti krajský úřad  nebo  obecní úřad obce s rozšířenou působností.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba, jež žádá o identifikaci, předloží buď písemnou žádost „povinné osoby“, která obsahuje:

 • označení žadatele
 • označení identifikované osoby
 • uvedení účelu identifikace(např.založení specifikovaného účtu,jiné obchodní smlouvy…)
 • další údaje a doložení zákonem požadované doklady umožňující identifikaci,

nebo žádá o identifikaci klient „povinné osoby“, tedy osoba, která má být identifikována, v takovém případě  nemusí být žádost o identifikaci písemná, stačí prohlášení identifikované osoby, že identifikace má být provedena na její žádost nebo žádost konkrétní povinné osoby.

Identifikační údaje jsou rozděleny pro případy, kdy se identifikuje fyzická osoba nebo právnická osoba. Zaměstnanec úřadu, který je pověřen identifikací, provede identifikaci na základě předložených dokladů. Po provedení identifikace vyhotoví zaměstnanec úřadu listinu o identifikaci, která má charakter veřejné listiny a připojí kopie všech dokladů, z nichž provedl identifikaci. O provedených identifikacích a vydaných listinách o identifikaci vede úřad evidenci.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Povinná osoba požádá o identifikaci účastníka obchodu (transakce) úřad oprávněný identifikaci provést, případně identifikovaná osoba prohlásí, že identifikace má být provedena na žádost konkrétní (přesně specifikované) povinné osoby a v prohlášení sdělí zákonem požadované údaje.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Zprostředkovanou identifikaci provádí pracoviště Czech POINT.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně, v budově na ulici Divadelní 1 – na úseku Czech POINT  na odboru správních agend.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Identifikací se u fyzické osoby rozumí zjištění těchto údajů:

 1. jméno a příjmení
 2. rodné číslo nebo datum narození
 3. pohlaví
 4. trvalý nebo jiný pobyt, a to z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny

Ověřuje se shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán nebo stát, který jej vydal. Jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, zjišťuje se obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení a identifikační číslo .

Identifikací se u právnické osoby rozumí zjištění těchto údajů:

 1. obchodní firma, název, další označení
 2. sídlo
 3. identifikační číslo
 4. jméno, příjmení. rodné číslo nebo datum narození a trvalý nebo jiný pobyt statutárního orgánu nebo jeho člena
 5. zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby
 6. identifikace osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu.

S ohledem na výše uvedené se orgánu provádějícímu identifikaci k ověření údajů předkládá :

 • žádost povinné osoby o identifikaci,
 • souhlas identifikované osoby s identifikací (souhlas s uvedením osobních údajů ve veřejné listině o identifikaci, souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti),
 • doklad totožnosti obsahující fotografii (OP,ŘP,cestovní pas, zbrojní průkaz),
 • jiný doklad o trvalém nebo jiném pobytu , není-li v dokladu totožnosti uveden,
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem, pokud se identifikuje zmocněnec účastníka obchodu,
 • výpis z obchodního rejstříku ,příp.obdobného rejstříku identifikuje-li se právnická osoba, příp. podnikající fyzická osoba.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o identifikaci a prohlášení identifikované osoby – přímo na pracovišti  Czech POINT.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání veřejné listiny je stanoven na 200,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Identifikace se provede bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Není povinností orgánu provádějícího identifikaci pořizovat kopie dokladů, z nichž budou ověřovány zákonem požadované údaje, a které budou spojeny s listinou o identifikaci. Doporučuje se mít spolu s originály dokladů k dispozici i jejich fotokopie.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 253/2008 Sb.,  v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění (část IV.)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny. Lze využít institut stížnosti dle § 175 správního řádu proti postupu správního orgánu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.
Oprávněná osoba může odmítnout sepsání veřejné listiny o identifikaci, jestliže:

 • doklady předložené o identifikaci nejsou důvěryhodné, např. že doklad není celistvý, doklad je poškozený nad obvyklou míru běžného používání, doklad je neplatný (jako třeba z důvodu omezení lhůty platnosti), údaje v dokladu nesou známky neoprávněného zásahu (přepisování, opravy), údaje v dokladu jsou nečitelné (byť jen částečně), fotografie držitele nese známky úprav, fotografie neodpovídá skutečnému vzhledu v době identifikace nebo že doklad z jiných důvodů vzbuzuje podezření z padělání
 • z jednání identifikovaného vyplývá, že nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za jinou osobu
 • z žádosti nevyplývá jednoznačně konkrétní účel identifikace
 • z informací, které má pracovník orgánu oprávněného k sepsání veřejné listiny o identifikaci, vyplývá, že jednající osoba uvádí nepravdivé údaje a veřejná listina má být jakýmkoliv způsobem zneužita k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend.

26. Kontaktní osoba

Markéta Marková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.07.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace