Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vyřízení cestovního pasu

04. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas je veřejná listina, opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství ČR a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti
 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas,  vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního dokladu, v zahraničí u zastupitelského úřadu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Cestovní pas lze vydat  na žádost. Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu

Při vyřizování pasu pro dítě do 15 let se musí žadatel dostavit společně s dítětem, pro které pas žádá.

08. Na které instituci životní situaci řešit

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru správních agend, na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, v prvním poschodí, k dispozici je vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště a pracovníky (kanceláře č. 205 a 206 a 209), s nimiž se životní situace v úředních dnech a hodinách řeší.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podání žádosti o vydání cestovního pasu

Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu

Správní poplatky na úseku cestovních dokladů u občana staršího 15 let:

 • Vydání cestovního dokladu ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
  podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 6000 Kč
  podání u obecního úřadu s rozšířenou působností– 4000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 3000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 3000 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 2000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč

Správní poplatky na úseku cestovní dokladů u občana mladšího 15 let:

 • vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 2000 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 1500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • Cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1000 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí při převzetí cestovního pasu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a zastupitelský úřad. Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti, jeli žádost podána na zastupitelském úřadu ČR, je lhůta 120 dnů ode dne podání žádosti.

Občan může požádat o vydání cestovního pasu i ve zkrácené lhůtě, a to

 1. v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 2. do 5 pracovních dnů.

Doba platnosti cestovního dokladu:

 • do 15 let – 5 let
 • od 15 let – 10 let

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zákonný zástupce

Opatrovník

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při zjištění rozporů v údajích uváděných v žádosti s údaji v evidenci obyvatel budete vyzván k jejich odstranění (předložení dokladů prokazujících uvedenou skutečnost, které by jinak nemusely být předkládány)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

—-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů  lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost, nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci na Odboru správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Milada Chlapíková

Petra Klotzmannová

Adéla Pavelková

Ing. Jitka Matuschková

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.07.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku cestovních dokladů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace