Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít:

 • občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky,
 • občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

Občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud

 •  je mladší 15 let,
 • je omezen ve svéprávnosti, nebo
 • nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá:

 •  Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz.
 • Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce.
 • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník.

K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.

Vydání občanského průkazu:

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit:

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“)

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • pas

Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • doklad totožnosti.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu ukončil pobyt v cizině, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství,nebo
 • cestovní pas.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit potřebné doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu  jsou údaje ověřeny v informačním systému, pokud je zjištěn rozpor mezi občanským průkazem a informačním systémem, je občan povinen údaje v žádosti prokázat.

K prokázání údajů v žádosti je nutno doložit:

 • k prokázání místa narození, jména a rodného příjmení rodný list,
 • k prokázání rozporů stavu např. oddací list po svatbě, rozvodový rozsudek po rozvodu apod.,
 • předkládá-li občan k doložení skutečností rozhodnutí soudu, musí toto být opatřeno doložkou právní moci,
 • Při sňatku mimo území ČR nutno požádat o vydání oddacího listu Magistrát města Brna – zvláštní matriku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Občan se dostaví ke správnímu úřadu k podání žádosti. Při žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude žádost vytištěna z informačního systému, pořídí se fotografie (na místě) a podpis občana,

Správní úřad je:

 • je obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“).
 • Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“), jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů (dále jen „ zrychlený režim“)
 • organizační útvar Ministerstva zahraničních věcí zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a určený tímto ministerstvem (dále jen „pověřený zastupitelský úřad“), nejde-li o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně na ulici Divadelní 1.

Žádost o občanský průkaz se strojově čitelnými údaje lze podat:

 • u obecní úřadu obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“).
 • na Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“), jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů (dále jen „ zrychlený režim“)
 • na organizačním útvaruMinisterstva zahraničních věcí, který je zřízený za účelem plnění úkolů služby v zahraničí a určený tímto ministerstvem (dále jen „pověřený zastupitelský úřad“), nejde-li o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Tuto životní situaci řeší Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD. Pracoviště  je umístěno v prvním poschodí. Použijte vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště a pracovníky, s nimiž se životní situace v úředních dnech a hodinách řeší.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • viz č. 05

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání občanského průkazu z důvodu uplynutí doby, na kterou byl vydán a z důvodu změny povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu, se správní poplatek neplatí. Správní poplatky se vybírají v těchto případech : ( položka 8 sazebníku zákona č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana staršího 15 let:

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 1.000,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 250,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř. působností – 500,- Kč

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana mladšího 15 let:

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř.  působností – 300,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let ve lhůtě 30 dnů – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:

 • osobám, které dosáhly věku 15 let – 200,- Kč
 • osobám mladším 15 let – 100,- Kč

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností – 100,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, byla-li žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je uveden pověřený úřad,
 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti,
 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti; tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při zjištění rozporů v údajích  v občanském průkazu s údaji v evidenci obyvatel budete vyzván k jejich odstranění ( předložení dokladů prokazujících uvedenou skutečnost, které by jinak nemusely být předkládány)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 • úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 • poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 • poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
 • poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
 • poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu
   • uplynutí doby v něm uvedené,
   • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
   • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
   • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,
    • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
    • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
    • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
    • změny pohlaví,
    • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
    • ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 • nepřevezme občanský průkaz,
 • neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

21. Nejčastější dotazy

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?
Na žádost občana lze do občanského průkazu uvést rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.

Lze do občanského průkazu zapsat akademický titul?
Od 2. srpna 2021 se do občanských průkazů žádné tituly nezapisují.

Kdy lze žádat o výměnu neplatného občanského průkazu?
Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci na Odboru správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

Další informace najdete na těchto www stránkách:

Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz) (v kolonce neplatné doklady naleznete i rychlou kontrolu, zda Váš OP prochází evidencí neplatných dokladů – skončení platnosti z důvodu, že obsahuje nesprávný údaj po změně stavu, pobytu apod.)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Milada Chlapíková

Petra Klotzmannová

Adéla Pavelková

Ing. Jitka Matuschková

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.8.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

4.3.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku občanských průkazů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace