Vydání občanského průkazu

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

04. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

Občanský průkaz se vydává občanům ve věku od 0 do 15 let s dobou platnosti 5 let, občanům starším 15 let  s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platností na 35 let.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31.12.2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31.12.2008, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem a je v nich vyznačen údaj o státním občanství ČR.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven,
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Vydání prvního občanského průkazu:

Za přítomnosti občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce a předkládá:

 • rodný list (originál, nebo úředně ověřená kopie)
 • doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

po dovršení 15 let žádost podává žadatel sám a předkládá:

 • rodný list (originál, nebo úředně ověřená kopie)
 • doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou(pas, řidičský průkaz), nebo jiným hodnověrným způsobem(např. prokázání totožnosti svědky).

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Vydání občanského průkazu:

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Pokud má občan digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší než 1 rok, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu  jsou údaje ověřeny v informačním systému, pokud je zjištěn rozpor mezi občanským průkazem a informačním systémem, je občan povinen údaje v žádosti prokázat.

K prokázání údajů v žádosti je nutno doložit:

– K prokázání místa narození, jména a rodného příjmení rodný list.

– k prokázání rozporů stavu např. oddací list po svatbě, rozvodový rozsudek po rozvodu apod.

– Předkládá-li občan k doložení skutečností rozhodnutí soudu, musí toto být opatřeno doložkou právní moci.

–  Při sňatku mimo území ČR nutno požádat o vydání oddacího listu Magistrát města Brna – zvláštní matriku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Občan se dostaví ke správnímu úřadu k podání žádosti. Při žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bude žádost vytištěna z informačního systému, pořídí se fotografie (na místě) a podpis občana,  při žádosti o OP bez strojově čitelných údajů občan žádost vypisuje a předkládá 2 fotografie.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně na ulici Divadelní 1.

Žádost o občanský průkaz se strojově čitelnými údaje lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností  v celé republice.

Občanský průkaz lze převzít na kterémkoliv jiném  obecním úřadu obce s rozšířenou působností v celé ČR, pokud o to občan při podání žádosti požádá (za tuto službu se platí správní poplatek 100,- Kč.)

V zahraničí není možné si požádat o vydání OP, není možné si ho tam oni převzít.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Tuto životní situaci řeší Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD. Pracoviště  je umístěno v prvním poschodí. Použijte vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště a pracovníky, s nimiž se životní situace v úředních dnech a hodinách řeší.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu.
 • Nemá-li občanský průkaz nebo cestovní pas, předloží jiný doklad k prokázání totožnosti
 • Nemá-li jiný doklad k prokázání totožnosti, prokáže totožnost svědecky – dostaví se se dvěma svědky, kteří mají platný doklad totožnosti a potvrdí jeho totožnost
 • Případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu nebo k odstranění rozporů v informačním systému (např. doklad o státním občanství, doklad o rodném čísle, rodný list, diplom, oddací list, rozsudek o rozvodu, rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem,
 • Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, předkládá doklad o státním občanství ČR
 • Občan, který žádá o vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá rodný list a doklad o státním občanství ČR
 • Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k předložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního předpisu potřebné. Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriky Magistrátu města Brna.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů – formuláře jsou k dispozici přímo na odboru správních agend.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání občanského průkazu z důvodu uplynutí doby, na kterou byl vydán a z důvodu změny povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu, se správní poplatek neplatí. Správní poplatky se vybírají v těchto případech : ( položka 8 sazebníku zákona č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana staršího 15 let:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneužitý – 100 Kč
 • OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1, 3 a 6 měsíců – 100 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu – 200 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu – 200 Kč
 • odblokování bezpečnostního osobního kódu (BOK) – 100 Kč.
 • Převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč
 • podání a převzetí  u obecního úřadu s rozšířenou působností – 500 kč

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana mladšího 15 let:

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – 50 Kč
 • Převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč

OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 300 Kč
 • podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300 Kč
 • podání u podání u obecního úřadu s rozšířenou působností – 200 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 100 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou vydávat  ve lhůtě do 15 dnů občanské průkazy bez strojově čitelných údajů :
– s dobou platnosti 6 měsíců, jestliže
a) došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů, nebo
b) v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události  nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
– s dobou platnosti tři měsíce
v případě, kdy občan požádá o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství. Tento občanský průkaz se do doby vydání OP se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.
– s dobou platnosti 1 měsíc
v případě  pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nevydává opakovaně.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při zjištění rozporů v údajích  v občanském průkazu s údaji v evidenci obyvatel budete vyzván k jejich odstranění ( předložení dokladů prokazujících uvedenou skutečnost, které by jinak nemusely být předkládány)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze podat elektronicky pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci cestovních dokladů (od. 1.1. 2013 také v evidenci občanských průkazů) a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana. Žádost musí být doručena prostřednictvím datové schránky nebo uznávaným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan se dopustí přestupku tím, že:

a)      poruší povinnost mít občanský průkaz,

b)      poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c)      nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu), po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné, po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého, po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo, po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

d)     ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e)      neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f)       poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,

g)      ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,

h)      v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,

i)        úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j)        požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k)      pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,

l)        nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,

m)    neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n)      prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

o)      neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p)      neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c), body 2 až 7.

21. Nejčastější dotazy

Občanský průkaz po provedení změny pobytu nebo po provedení změny stavu sňatkem (s ustřiženým rožkem) je platný spolu s vydaným potvrzením o této změně.

Občanu je uložena povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů od provedení změny trvalého pobytu nebo obdržení oddacího listu nebo rozvodového rozsudku, pokud má údaj o rodinném stavu v občanském průkazu uvedeno.

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci na Odboru správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

Další informace najdete na těchto www stránkách:

Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz) (v kolonce neplatné doklady naleznete i rychlou kontrolu, zda Váš OP prochází evidencí neplatných dokladů – skončení platnosti z důvodu, že obsahuje nesprávný údaj po změně stavu, pobytu apod.)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta nebo odcizení osobního dokladu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Milada Chlapíková

Petra Klotzmannová

Adéla Pavelková

Ing. Jitka Matuschková

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku občanských průkazů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace