Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů.

04. Základní informace k životní situaci

Pověřený úřad nebo ministerstvo poskytne na písemnou žádost držitele občanského průkazu údaje, které se o něm vedou v evidenci občanských průkazů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost je oprávněn podat držitel OP, nebo podává-li za držitele občanského průkazu žádost o poskytnutí údajů zmocněnec, je povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání písemné žádosti, v níž občan uvede :

  • jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa trvalého pobytu
  • rodné číslo,
  • číslo, popřípadě sérii občanského průkazu nebo cestovního dokladu, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem, žadatele o poskytnutí údajů
  • rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz ebo cestovním dokladem, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem.

Podává-li za držitele občanského průkazu žádost o poskytnutí údajů jiná osoba, uvede v žádosti rovněž číslo, popřípadě sérii svého občanského průkazu nebo cestovního dokladu, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem.

Podává-li za držitele občanského průkazu žádost o poskytnutí údajů zmocněnec, je povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti. Žádost lze podat i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je potřeba jí podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Správním orgánem příslušným k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu je obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy (dále jen „pověřený úřad“). V Novém Jičíně tedy na pracovišti Městského úřadu, na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Nový Jičín jako pověřeného úřadu řeší tuto životní situaci Odbor správních agend – úsek EO, OP a CD. Pracoviště občanských  průkazů je umístěno v prvním poschodí. Použijte vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště a pracovníky, s nimiž se životní situace v úředních dnech a hodinách řeší.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti v případě osobně podané žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor formuláře je mimo jiné k dispozici také přímo na odboru správních agend.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Poplatek 50, -Kč za každou i započatou stránku výpisu z evidence OP.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost se podává na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným  elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších  předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li v souladu s požadavky § 3 správního řádu zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, žádost bude rozhodnutím zamítnuta. Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, cestou Městského úřadu Nový Jičín.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Může žádost o údaje z evidence občanských průkazů podat zmocněnec? Ano, musí však být vybaven speciální plnou mocí pro podání této žádosti, resp. i pro převzetí výpisu, opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele (toho, jehož údaje z evidence občanských průkazů jsou požadovány).

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci na Odboru správních agend – úsek EO, OP a CD.

Další informace najdete na těchto www stránkách: Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek EO, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Milada Chlapíková

Petra Klotzmannová

Adéla Pavelková

Ing. Jitka Matuschková

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.8.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.8.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace