Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Poskytnutí údajů z evidence cestovních dokladů

04. Základní informace k životní situaci

Údaje o cestovních dokladech a jejích držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo vnitra.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností  poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů a to na základě písemné žádosti

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je podání písemné žádosti, v níž občan uvede :

  • jméno, popř.jména a příjmení;
  • rodné číslo, není-li přiděleno, datum narození;
  • číslo platného cestovního dokladu;
  • adresu místa trvalého pobytu;
  • rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz, popřípadě cestovní pas. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce. Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Žádost o poskytnutí údajů může za občana mladšího 15 let podat jeho zákonný zástupce.

Žádost lze podat také v elektronické podobě na příslušném formuláři. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

Žádost lze podat i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra nebo kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. V Novém Jičíně tedy na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Nový Jičín jako úřadu obce s rozšířenou působností řeší tuto životní situaci Odbor správních agend – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Pracoviště cestovních dokladů je umístěno v prvním poschodí. Použijte vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště a pracovníky, s nimiž se životní situace v úředních dnech a hodinách řeší.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě osobně podané žádosti platný doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor formuláře je mimo jiné k dispozici také přímo na odboru správních agend.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • 50,- Kč za každou i započatou stránku výpisu z evidence cestovních dokladů.
  • V případě elektronické žádosti adresované Ministerstvu vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo), např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li v souladu s požadavky § 3 správního řádu zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, žádost bude rozhodnutím zamítnuta. Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Může žádost o údaje z evidence cestovních dokladů podat zmocněnec?

Ano, musí však být vybaven speciální plnou mocí pro podání této žádosti, resp. i pro převzetí výpisu, opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele (toho, jehož údaje z evidence cestovních dokladů jsou požadovány).

22. Další informace

Poskytnou přímo pracovníci na odboru správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

Další informace najdete na těchto www stránkách: Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Milada Chlapíková

Petra Klotzmannová

Adéla Pavelková

Ing. Jitka Matuschková

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.4.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace