Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení

04. Základní informace k životní situaci

 • Jméno, popř. jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti jejích zákonných zástupců.
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jména, která má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občané ČR, popř. zákonní zástupci nezletilého občana ČR. Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě, není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti :

 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
 • Úřad městské části Praha 1, pokud nikdy nebyl trvalý pobyt na území ČR.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pracoviště úseku matrik odboru správních agend MěÚ Nový Jičín  je umístěno na ulici Divadelní 1, v prvním poschodí, dveře číslo 204.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje:

 1. jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, příp. datum a místo uzavření manželství žadatelem,
 2. rodné číslo,
 3. místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte,
 4. jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 5. jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 6. údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
 7. odůvodnění.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být předložen:

 1. rodný, popř. oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte,
 2. jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 3. jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 4. doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
 5. doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
 6. průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu),
 7. souhlas fyzické osoby straší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen nebo příjmení,
 8. písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte,
 9. není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo příjmení nezl. dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Občan, který žije v manželství s cizincem, k žádosti přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, pokud se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Tento doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen trvalý pobyt na území ČR podle zvláštních právních předpisů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se hradí správní poplatek ve výši 1000,- Kč

Poznámky:
Za změnu příjmení manželů a jejich nezl. dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezl. dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek. Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen vydat rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popř. jmen nebo příjmení, je třeba požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke krajskému úřadu. Odvolání se podává prostřednictvím matričního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytne matriční úřad v místě trvalého pobytu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Bc. Radka Bednaříková
Renáta Hyklová
Petra Bedrichová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.07.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace