Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vyřízení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

04. Základní informace k životní situaci

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je jedním z podkladů pro uzavření manželství občana ČR v cizině (nebo bezdomovce s povoleným trvalým pobytem na území ČR). Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání a obsahuje:

 • jméno, popř. jména a příjmení, popř. rodné příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo,
 • osobní stav,
 • údaj o místu trvalého pobytu,
 • státní občanství,
 • údaj o tom, že občan, popř. bezdomovec, který má povolen pobyt na území ČR podle zvl. předpisů, je podle právních předpisů ČR způsobilý k uzavření manželství,
 • jméno, popř. jména a příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu druhého snoubence,
 • datum vydání, otisk úředního razítka, jméno příjmení a podpis matrikáře.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává snoubenec-občan ČR nebo bezdomovec, který má povolen trvalý pobyt na území ČR podle zvláštních předpisů.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou vyřízení je podat žádost a doložit: občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz povolení pobytu,

 1. rodný list,
 2. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 3. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 4. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-lise žadatel trvale v cizině,
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 6. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady o osobním stavu a místu trvalého pobytu, prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na místně příslušném matričním úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušným matričním úřadem je matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele, popř. posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na matričním úřadu v Novém Jičíně lze žádost o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky podat na odboru správních agend, úsek matrik, na ulici Divadelní 1, v prvním poschodí, dveře číslo 202.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář není stanoven, matriční úřad však má vzor žádosti k dispozici.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem se platí správní poplatek ve výši 500,-Kč v hotovosti nebo převodem na účet města.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení je bez zbytečného odkladu, nejpozději 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro použití vysvědčení v cizině může cizozemský orgán vyžadovat tzv. vyšší ověření, které provede Krajský úřad v Ostravě, odbor vnitřních věcí  a krajský živnostenský úřad tak, že ověří, že vysvědčení bylo vydáno oprávněnou osobou matričního úřadu .

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách… v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti se vydá rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat do 15 dnů od jeho oznámení (doručení) ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Snoubenec, který je občanem ČR nebo bezdomovcem (osobou bez státního občanství), jíž byl povolen trvalý pobyt na území ČR podle zvl.předpisů, předkládá vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství i před zastupitelským úřadem ČR v cizině.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend- úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Renáta Hyklová
Petra Bedrichová
Bc.Radka Bednaříková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.07.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace