Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace       

Vyřízení úmrtního listu při úmrtí občana ČR v cizině (zvláštní matrika)

04. Základní informace k životní situaci

Do zvláštní matriky se zapisuje úmrtí občana ČR, ke kterému došlo na :

  • území cizího státu
  • zastupitelském úřadu ČR v cizině
  • lodi nebo v letadle mimo území ČR
  • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává pozůstalý manžel, případně jiný člen rodiny (rodič, prarodič).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zápis o úmrtí (vyplněný a žadatelem podepsaný před matrikářem v ČR nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí).
Totožnost žadatele (bude zjištěna případně ověřena matrikářem, případně pracovníkem zastupitelského úřadu ČR v cizině. Jde-li o cizozemský doklad vystavený po 1.1.1950 ve státě, s nímž není uzavřena smlouva o uznávání listin, musí být opatřen vyšším ověřením – lze ve výjimečných případech prominout), informace o smluvních státech získáte na všech matričních úřadech v ČR nebo zastupitelských úřadech ČR v cizině).
Rodný list, případně oddací list zemřelého v platném manželství.
Další doplňující doklady (v případě potřeby, např.průkaz zdravotního pojištění, potvrzení o pohřbení, potvrzení o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.).
Je-li žádost o zápis úmrtí do zvláštní matriky kompletní a má všechny náležitosti, bude proveden zápis do matriky úmrtí a vyhotoven úmrtní list, který bude zaslán na adresu odesílatele. Nemá-li žádost všechny předepsané náležitosti nebo chybí některý doklad, vyzve zvl. matrika žadatele prostřednictvím odesílatele (matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu ČR v cizině) k odstranění závad. Nebude-li závada odstraněna a žadatel bude na žádosti trvat, zahájí správní orgán řízení o tom, že zápis do zvláštní matriky nebude proveden.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplnění žádosti o zápis úmrtí do zvláštní matriky a doložení požadovaných dokladů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Zvláštní matriku vede Úřad městské části Brno-střed na adrese Husova 3, 601 69 Brno. Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR nebo zastupitelského úřadu v cizině.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na matričním úřadu v Novém Jičíně lze žádost o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky podat na odboru správních agend, úsek matrik, na ulici Divadelní 1 , v prvním poschodí, dveře číslo 202.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na kterémkoliv matričním úřadu v ČR nebo zastupitelském úřadu ČR v cizině.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách zvláštní matriky Brno

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě úplné žádosti a kompletních dokladů 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Odevzdání občanského průkazu zemřelého, případně cestovního pasu zemřelého.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v  platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ve věci správního řízení o neprovedení zápisu do zvláštní matriky je možno podat odvolání. Odvolacím orgánem je Magistrát města Brna, odbor vnitřních věcí, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend– úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Renáta Hyklová
Petra Bedrichová
Bc.Radka Bednaříková
Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace