Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vyřízení oddacího listu při sňatku občana ČR v cizině (zvláštní matrika)

04. Základní informace k životní situaci

Do zvláštní matriky se zapisuje uzavření manželství občana, ke kterému došlo na :

  • území cizího státu
  • zastupitelském úřadu ČR v cizině
  • lodi nebo v letadle mimo území ČR
  • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává občan ČR, který uzavřel sňatek v cizině.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  1. Zápis o uzavření manželství (vyplněný a žadatelem-občanem ČR podepsaný před matrikářem v ČR nebo zastupitelským úřadem ČR v cizině, který je k dispozici na všech matričních úřadech v ČR a zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.)
  2. Totožnost žadatele (bude ověřena a potvrzena příslušným výše uvedeným orgánem).
  3. Cizozemský oddací list, případně jeho úředně ověřená fotokopie, přeložená úředním překladatelem do jazyka českého (s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce). Doklad vystavený ve státě po 1.1.1950, s nímž není uzavřena smlouva o uznávání listin, musí být opatřen vyšším ověřením, informace o smluvních státech získáte na všech matričních úřadech v ČR nebo zastupitelských úřadech ČR v cizině.
  4. Doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz s vyznačením občanství ČR nebo Osvědčení o státním občanství).
  5. U žadatelů v cizině platný cestovní pas s čestným prohlášením o občanství k datu podání žádosti, případně listina o udělení státního občanství ČR.
  6. Rodné listy snoubenců (bezpodmínečně u občana ČR).

Další doplňující doklady dle potřeby, např. rozsudek o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, případně doklad o vrácení předchozího příjmení po rozvodu, úmrtní list ovdovělých, rozhodnutí o změně jména nebo příjmení apod. Je-li žádost o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky kompletní a má všechny náležitosti, bude proveden zápis do matriky manželství a vyhotoven oddací list, který bude zaslán na adresu odesílatele. Nemá-li žádost všechny předepsané náležitosti nebo chybí některý doklad, vyzve zvláštní matrika žadatele prostřednictvím odesílatele (matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu v cizině ) k odstranění závad. Nebude-li závada odstraněna a žadatel bude na žádosti trvat, zahájí správní orgán řízení o tom, že zápis do zvláštní matriky nebude proveden.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplnění žádosti o zápis uzavření manželství o zvláštní matriky a doložení požadovaných dokladů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Zvláštní matriku vede Úřad městské části Brno-střed na adrese Husova 3, 601 69 Brno. Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR nebo zastupitelského úřadu v cizině.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na matričním úřadu v Novém Jičíně lze žádost o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky podat na odboru správních agend, úsek matrik, na ulici Divadelní 1, v prvním poschodí, dveře číslo 202.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Zvláštní matriky Brno.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě úplné žádosti a kompletních dokladů 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V souvislosti se změnou stavu sňatkem je potřeba si vyřídit nový občanský průkaz.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ve věci správního řízení o neprovedení zápisu do zvláštní matriky je možno podat odvolání. Odvolacím orgánem je Magistrát města Brna, odbor vnitřních věcí, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Renáta Hyklová
Petra Bedrichová
Bc.Radka Bednaříková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace