Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vyřízení druhopisu matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu), Nahlížení do matričních knih, Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice

04. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad vydá druhopis matričního dokladu (rodný, oddací nebo úmrtní list) na žádost , zašle jej žadateli do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Matriční doklad (rodný, oddací, úmrtní list) obsahuje údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání. Nahlédne-li oprávněná osoba do matriční knihy, může se seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (včetně dodatečných záznamů a oprav).

Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení: pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti. Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se vydává pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), její sourozenci, zplnomocněný zástupce, fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,státní orgány (pro úřední potřebu) nebo orgány územních samosprávných celků (pro výkon přenesené působnosti) a statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.

Rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních vydá matriční úřad školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční úřad vede knihu narození, manželství, úmrtí. Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obec patřící do jeho správního obvodu vymezeného prováděcím předpisem (vyhl.č.207/2001 Sb.).

Matriční úřad Městského úřadu Nový Jičín vede matriční knihy pro obce Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hostašovice, Kunín, Libhošť ,Nový Jičín, Rybí, Šenov u Nového Jičína a Životice u Nového Jičína

Příslušný k zápisu narození a úmrtí je matriční úřad, v jehož územním obvodu se fyzická osoba narodila nebo zemřela. K zápisu o uzavření manželství je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství. Tyto příslušné matriční úřady rovněž vydávají prvopisy nebo druhopisy matričních dokladů (rodné, oddací a úmrtní listy) a povolují nahlédnutí do příslušných matričních knih a sbírky listin a vystavují potvrzení. Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzických osob v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydává, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

S písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu, o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad příslušný podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném matričním úřadu. Městský úřad Nový Jičín je matričním úřadem pro tyto obce ve svém správním obvodu: Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hostašovice, Kunín, Libhošť ,Nový Jičín, Rybí, Šenov u Nového Jičína a Životice u Nového Jičína.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pracoviště úsek matrik odboru správních agend je umístěno na ulici Divadelní 1 , v prvním poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, popř.sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li věc zplnomocněný zástupce
  • doklad k prokázání skutečnosti, že vydání matričního dokladu , nahlédnutí, vydání potvrzení je nezbytné pro uplatnění práv žadatele před orgány státu nebo územních samosprávných celků
  • žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu
  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
  • žádost a veřejnou listinu, ze které je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.
Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 100,-Kč .
Při nahlédnutí do matriční knihy se hradí poplatek 20,- Kč za každý matriční zápis. Za vydání potvrzení se hradí správní poplatek 50,-Kč.

Správní poplatek je splatný před provedením úkonu. Od poplatku za výpis z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31.12.1949.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro případ doručení poštou uvést adresu, kde se žadatel zdržuje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vyhovuje-li se žádosti, správní rozhodnutí se nevydává ( § 87 matričního zákona).Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací orgán je vždy uveden v poučení o odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo

d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Za přestupek podle odstavce  lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Kde si mám vyřídit rodný list?
U matričního úřadu podle místa narození.

Kde si mám vyřídit oddací list?
U matričního úřadu podle místa uzavření manželství.

Kde lze vyřídit úmrtní list?
U matričního úřadu podle místa úmrtí.

22. Další informace

Podá nejbližší matriční úřad.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Renáta Hyklová
Petra Bedrichová
Bc.Radka Bednaříková
Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice matriční agendy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace