Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

04. Základní informace k životní situaci

Uzavření manželství je matriční událostí, která se zapisuje do knihy manželství.

Manželství lze uzavřít :

 • před kterýmkoliv matričním úřadem
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt.
 • před orgánem státem registrované církve
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti
 • před jkterýmkoliv obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci (muž a žena).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství.

Způsobilost k uzavření manželství :

Manželství nemůže být uzavřeno

 • Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.
 • Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.
 • Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.
 • Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá.
 • Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
 • Manželství nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Zdánlivé manželství

 • Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.
 • V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců.
 • Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu.
 • Neprodleně poté, kdy soud určí, že manželství není, rozhodne soud o otcovství ke společnému dítěti i o povinnostech a právech rodičů k němu.
 • Majetkové povinnosti a práva muže a ženy se posoudí jednotlivě podle své povahy. Nelze-li jinak, použijí se ustanovení o bezdůvodném obohacení. V těchto záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu jednající v dobré víře, jakož i na práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob.

Neplatné manželství

 • Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.
 • Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.
 • Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k nápravě.
 • Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé.
 • Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí.
 • V případě stanoveném v odstavci 1 prohlásí soud manželství za neplatné, třebaže zaniklo smrtí manžela dříve, než skončilo řízení o neplatnost manželství zahájené na návrh druhého manžela, nebo pokud potomci manžela, který podal návrh na prohlášení manželství za neplatné, navrhnou do jednoho roku po jeho smrti, aby soud prohlásil manželství za neplatné.
 • Soud prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo, pokud bylo uzavřeno
 • osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partnerství nebo jiný obdobný svazek trvá,
 • mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

Pokud má být manželství uzavřeno na kterémkoliv jiném vhodném místě než určeném úřadem, je třeba obrátit se na matriční úřad. K dotazníku k uzavření manželství kromě předepsaných dokladů je třeba předložit písemnou žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě. Žádost může vyřizovat jeden ze snoubenců vybavený plnou mocí od druhého snoubence. Podpis plné moci nemusí být úředně ověřen.

Snoubenci vyplňují před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství) a předkládají jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K církevnímu sňatku je třeba doložit osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, které vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o:

cizinku,
občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
občanku, jejíž manžel je cizinec,
občanku, která je jiné než české národnosti.
Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství před matričním úřadem nebo před oprávněným orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním Dotazníku k uzavření manželství.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na matričním úřadu příslušném podle místa uzavření manželství.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pracoviště úseku matrik odboru správních agend je umístěno na ulici Divadelní 1 , v prvním poschodí, .

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenec (občan ČR s trvalým pobytem v ČR) po prokázání totožnosti předkládá :

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Občan není povinen předkládat doklady o st.občanství, trvalém pobytu a osobním stavu, pokud skutečnosti v nich uvedené prokáže občanským průkazem.

Snoubenec(občan ČR s trvalým pobytem v cizině) po prokázání totožnosti předkládá :

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Doklady o pobytu a osobním stavu nebo jim odpovídající doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Snoubenec, který je občanem ČR a snoubenec, který je osobou bez státního občanství (bezdomovec), jemuž byl povolen trvalý pobyt na území ČR podle zvláštních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (bližší informace viz životní situace „Vyřízení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“.

Snoubenec, který je cizincem, po prokázání totožnosti předkládá :

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (možno prokázat cestovním dokladem).
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší 6 měsíců k datu uzavření manželství)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství , je -li snoubenec rozveden
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • nejpozději v den uzavření manželství předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu v ČR (ke dni uzavření manželství nesmí být starší 7 pracovních dnů).

Nezletilá fyzická osoba starší 16 let, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, připojí rovněž rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře – Dotazník k uzavření manželství – vzor viz příloha vyhlášky č. 207/2001 Sb..  jsou k dispozici na kterémkoli matričním úřadě.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Položka 12 Sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů :

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky – 3 000,- Kč
b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 2 000,- Kč
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem – 500,- Kč

Poznámky:

 • Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.
 • Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Osvobození od poplatku:Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené. Poplatky se platí před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Snoubenci si vybírají datum uzavření manželství z obřadních dnů stanovených Radou města Nový Jičín (k dispozici na odboru správních agend MěÚ Nový Jičín a webových stránkách Města Nový Jičín). Pro zápis matriční události 30 dnů po obdržení podkladů pro zápis.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec, popř.snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popř.snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Tlumočníka je jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu- www.justice.cz.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vyhovuje-li se žádosti, správní rozhodnutí se nevydává ( § 87 matričního zákona). Odvolání je možné podat :

 • proti zamítavému rozhodnutí o žádosti  o vydání osvědčení k církevnímu sňatku,
 • proti zamítavému rozhodnutí o žádosti o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě,
 • proti zamítavému rozhodnutí o žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem.

Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací orgán je vždy uveden v poučení o odvolání . Odvolání je třeba podal ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo

d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Stanovené obřadní dny jsou k dispozici na Městském úřadě Nový Jičín, odboru správních agend, úseku matrik, Divadelní 1, Nový Jičín nebo na webu města  v části „informace k činnosti MěÚ podle oblastí“, „Svatby, obřadní dny“.

22. Další informace

Poskytne matriční úřad v místě plánovaného uzavření manželství.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend- úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Bc.Radka Bednaříková
Renáta Hyklová
Petra Bedrichová
Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace