Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Registrované partnerství

04. Základní informace k životní situaci

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby stejného pohlaví, které hodlají vstoupit do registrovaného partnerství, jsou starší 18 let a splňují další zákonné podmínky.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do registrovaného partnerství mohou vstoupit osoby, které splňují následující podmínky:

 • jedná se o osoby stejného pohlaví,
 • alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství je státním občanem ČR,
 • nejedná se o osoby navzájem příbuzné v linii přímé nebo sourozence,
 • jsou starší 18 let věku,
 • žádná z osob nebyla zbavena pravomocným rozsudkem soudu způsobilosti k právním úkonům,
 • žádná z osob neuzavřela manželství nebo nevstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, anebo její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek již netrvá.

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví učiněným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení osobně před příslušným matričním úřadem. Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení před matrikářem na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Pokud osoba, která chce vstoupit do partnersvtí, nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící anebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Partneři, kteří chtěji vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným je matriční úřad v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do registrovaného partnerství příslušný k přijetí prohlášení.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Moravskoslezském kraji se činí prohlášení před matričním úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bližší informace ke vstupu do registrovaného partnerství lze získat na adrese a telefonu:

Prokešovo nám.8
729 29 Moravská Ostrava
tel.: 599 442 212

Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky,
tj. Úřad městské části Brno-střed, tel.: 542 175 186.

Jsou-li pro to závážné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do registrovaného partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

Matriční úřady v ČR, před kterými se činí prohlášení:
Hlavní město Praha — Úřad městské části Praha 1
Středočeský kraj — Magistrát města Kladno
Jihočeský kraj — Magistrát města České Budějovice
Plzeňský kraj — Úřad městského obvodu Plzeň 3
Karlovarský kraj — Magistrát města Karlovy Vary
Ústecký kraj — Úřad městského obvodu Ústí n. Labem-město
Liberecký kraj — Magistrát města Liberec
Královéhradecký kraj — Magistrát města Hradec Králové
Pardubický kraj — Magistrát města Pardubice
kraj Vysočina — Magistrát města Jihlava
Jihomoravský kraj — Úřad městské části Brno-střed
Olomoucký kraj — Magistrát města Olomouc
Moravskoslezský kraj — Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Zlínský kraj — Magistrát města Zlín

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občan ČR s trvalým pobytem v ČR předloží:

 1. rodný list
 2. osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být k datu prohlášení starší 3 měsíců (osvědčení o státním občanství ČR pro osoby s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji mimo Ostravy vydá Krajský úřad Ms kraje, ul. 28. října 117, Ostrava, pro osoby s trvalým pobytem v Ostravě Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava).
 3. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li občan rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, anebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu
 4. platný občanský průkaz, příp. jiný doklad totožnosti.

Občan ČR s trvalým pobytem v cizině předloží :

 1. platný doklad k prokázání totožnosti
 2. rodný list
 3. osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být k datu prohlášení starší 3 měsíců
 4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 5. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li občan rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, anebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.

Občan ČR předloží výše uvedené doklady nebo obdobné doklady anebo potvrzení cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává. Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis o osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý pobyt.

Cizí státní občan s povolením k trvalému pobytu v ČR předloží :

 1. průkaz o povolení k pobytu
 2. rodný list
 3. doklad o státním občanství
 4. potvrzení o osobním stavu
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li občan rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, anebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.

Cizí státní občan bez povolení k trvalému pobytu v ČR předloží :

 1. platný doklad k prokázání totožnosti
 2. rodný list
 3. doklad o státním občanství
 4. potvrzení o osobním stavu
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li občan rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, anebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.
 6. potvrzení o ooprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není k datu prohlášení starší 7 pracovních dnů.

Státní občan jednoho nebo více členských států EU předloží :

 1. platný doklad k prokázání totožnosti
 2. rodný list
 3. doklad o státním občanství
 4. potvrzení o osobním stavu
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li občan rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, anebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.

Osoba – cizí státní občan, který chce vstoupit do partnerství, nepředkládá požadované doklady (mimo dokladu totožnosti a dokladů vydaných státnimi orgány ČR), doloží-li potvrzení cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává. U osoby – cizího státního občana, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl, může příslušný matriční úřad připustit, aby některé požadované doklady nahradily čestným prohlášením.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k registrovanému partnerství je k dispozici na matričních úřadech příslušných k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V souvislosti se vstupem do registrovaného partnerství dojde ke změně osobního stavu osoby. Tento údaj je povinným údajem v občanském průkazu, proto je nutné požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového OP.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Viz informace na matričních úřadech příslušných k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend- úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

 • Renáta Hyklová
 • Petra Bedrichová
 • Bc.Radka Bednaříková

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace