Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

04. Základní informace k životní situaci

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství  oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popř. že upouští od užívání společného příjemní vedle příjmení dřívějšího. Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rozvedený manžel/manželka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela.
Rozvedený manžel/manželka, který/á spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl/a příjmení předchozí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Učinění písemného nebo ústního oznámení do protokolu na kterémkoliv matričním úřadu. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Viz bod č. 6.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoli matričním úřadu v ČR, v případě sňatku v cizině na zastupitelském úřadu ČR v cizině anebo přímo u zvláštní matriky Brno.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pracoviště úseku matrik odboru správních agend je umístěno na ulici Divadelní 1, v prvním poschodí, dveře číslo 202.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu :

  • platný doklad totožnosti
  • oddací list (nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství)
  • rozhodnutí soudu o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan ČR, se uznává na území ČR na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změnu příjmení je třeba oznámit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství. Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po rozvodu, může požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek činí v tomto případě 100,- Kč.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o nový občanský průkaz a nový cestovní doklad.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Není.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu, kterým je krajský úřad, prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek matrik.

26. Kontaktní osoba

Renáta Hyklová
Petra Bedrichová
Bc. Radka Bednaříková

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace