Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR

04. Základní informace k životní situaci

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst., 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v písm. c) zákona o evidenci obyvatel ohlašovně prokázat.

Po úředním zrušení údaje o trvalém pobytu je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejím územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pokud je občan ČR k trvalému pobytu přihlášen na základě pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, nebo pokud je objekt odstraněn nebo zanikl, rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel může podat vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba, uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, a to osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou části (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu musí být splněny současně obě podmínky pro zrušení, a to, že osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, nemá nebo pozbyla užívací právo k objektu, kde je k trvalému pobytu hlášena a že tento objekt (nebo jeho část) neužívá.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat u ohlašovny obce, ve které je občan přihlášen k trvalému pobytu, žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a prokázat splnění zákonných podmínek (př. doložit požadované doklady nebo navrhnou provedení důkazů ke splnění zákonných podmínek).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně, na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru správních agend – ohlašovně, v prvním poschodí,  k dispozici je vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Písemnou žádost s uvedením komu a kde (na jaké adrese) má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.
  • Doklad o tom, že je žádost podávána vlastníkem nebo oprávněnou osobou (př. výpis z listu vlastnictví, nájemní smlouva). Pokud je vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně vlastnické právo, pokud si ohlašovna existenci tohoto práva může ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
  • Doklad o tom, že osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, nikdy neměla nebo pozbyla užívací právo (důkazní situace je odlišná případ od případu, př. soudní rozhodnutí o zrušení práva společného nájmu obecního bytu u rozvedených manželů, pokud se nedohodli sami o zrušení a o tom, kdo bude byt nadále užívat, doklad o skončení práva nájmu bytu, výpis z katastru nemovitostí, z něhož je zřejmé, že vlastníkem domu(bytu) je pouze žadatel, který požaduje zrušení údaje o místu TP jinému apod.).
  • Doklad o tom, že se občan, jemuž je údaj o místu trvalého pobytu rušen, se v místě hlášeného trvalého pobytu nezdržuje a objekt neužívá (např. doklad o soudním vystěhování, předávací protokol o předání bytu apod., lze navrhnout svědky, kteří výpovědí potvrdí uvedenou skutečnost).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Možno použít žádost zpracovanou ohlašovnou nebo se žádost podává volnou formou.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel-za každou osobu 100,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro správní rozhodnutí je stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v trvání 30 dnů, k této lhůtě se připočítává doba

– až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo  doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

– nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoba, které má být trvalý pobyt rušen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu probíhá ve správním řízení, jehož výsledkem je při splnění zákonných podmínek zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Správní orgán žadatele i další účastníky řízení poučí o jejich právech a povinnostech v řízení, které vyplývají ze správního řádu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je přípustné odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, které je možno podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, tj. u zdejšího odboru správních agend.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytne příslušné pracoviště ohlašovny a www stránky.
Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Po změně údaje o místu trvalého pobytu je nutno požádat o vydání nového občanského průkazu – viz Vydání občanského průkazu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend, úsek evidence obyvatel, OP a CD.

26. Kontaktní osoba

Ing. Renáta Kelnarová

Kateřina Polochová, DiS.

Marta Riedlová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku evidence obyvatel.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace