Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Zprostředkování kontaktu

04. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 15 let

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o předání kontaktních údajů hledané osobě nebo o výsledku hledání v následujících případech:

pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,

pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,

pokud kontaktovaná osoba zemřela. Byla-li kontaktovaná osoba ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).

V případě zprostředkování kontaktu zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informace o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení důvodu pro zprostředkování kontaktu, byl-li tento důvod v žádosti uveden, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat na

matričním úřadu,

obecním úřadu obce s rozšířenou působností,

na krajském úřadu,

Ministerstvu vnitra.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Novém Jičíně lze tuto situaci řešit  u Městského úřadu Nový Jičín, pracoviště ul. Divadelní č. 1, I. poschodí, ohlašovna, použijte vyvolávací systém

Úřední hodiny:

pondělí a středa: 08.00-11.00 hod., 12.00-17.00 hod.

úterý a čtvrtek   : 08.00-11.00 hod., 12.00-15.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

platný občanský průkaz, popř. platný cestovní doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ke zprostředkování kontaktu lze použít Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení na webových stránkách ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti).

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend, úsek evidence obyvatel, OP a CD

26. Kontaktní osoba

Kateřina Polochová, DiS.

Marta Riedlová

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

v závislosti na změnách zákona