Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení změny trvalého pobytu

04. Základní informace k životní situaci

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu

zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení změny trvalého pobytu je možno provést při koupi domu nebo bytu až po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, při stavbě domu po právní moci kolaudačního rozhodnutí a zápisu domu do katastru nemovitostí, při stěhování do nájemního bytu po vydání nájemní smlouvy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně  (je možné používat pouze originální tiskopis),
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu v Novém Jičíně, na ulici Divadelní 1.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru správních agend – ohlašovně, v prvním poschodí,  k dispozici je vyvolávací systém, který určí příslušné pracoviště.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  1. předložit platný občanský průkaz,  nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství,
  2. doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastnictví bytu nebo jeho vymezené části nemusí občan předkládat ohlašovně, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlašovací tiskopisy.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správních agend.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je žádosti vyhověno v plném rozsahu, nevydává se správní rozhodnutí, je změna provedena bezprostředně po podání žádosti, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oprávněná osoba k potvrzení souhlasu se změnou trvalého pobytu – osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická služba není přípustná.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Poskytne příslušné pracoviště ohlašovny a www stránky.
Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Po změně údaje o místu trvalého pobytu je nutno požádat do 15 pracovních dnů o vyřízení nového občanského průkazu – viz Vyřízení občanského průkazu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend – úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

26. Kontaktní osoba

Kateřina Polochová

Marta Riedlová

Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Závislé na změně právních předpisů na úseku evidence obyvatel.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace