Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Adresa pro doručování

04. Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Tuto adresu poskytuje ministerstvo vnitra, krajský úřad a úřad obce s rozšířenou působností správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému obyvatel ve formátu:

adresa v České republice

adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa

adresa mimo území České republiky

adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení adresy pro doručování (její změnu nebo zrušení) provedete na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky, tj.

  • obecním úřadu,
  • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, (dále též „příslušný úřad“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.

Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Adresu pro doručování nebo její změnu nebo zrušení občan ohlásí ohlašovně v místě trvalého pobytu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Novém Jičíně se jedná o pracoviště ohlašovny Městského úřadu Nový Jičín, ul. Divadelní č. 1,

I. poschodí. Použijte vyvolávací systém.

Úřední hodiny :

pondělí a středa       : 08.00-11.00 hod., 12.00-17.00 hod.

úterý                           : 08.00-11.00 hod., 12.00-15.00 hod.

čtvrtek                        : 08.00-11.00 hod., 12.00-15.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Doporučený vzor žádosti „Hlášení adresy pro doručování“ je k dispozici mimo jiné na příslušném úřadu.
formulář adresy pro doručování lze také získat na stránkách MV ČR, (služby pro veřejnost, formuláře, evidence obyvatel)
www.mvcr.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení doručovací adresy se nevybírá správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pokud má žádost formu datové zprávy,  občan ji po vyplnění  opatří uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend MÚ Nový Jičín

26. Kontaktní osoba

Kateřina Polochová, DiS.
Marta Riedlová
Ing. Renáta Kelnarová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – odbor správních agend.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Závisí na změnách zákona