Úmrtí rodičů (rodiče) nezaopatřeného dítěte

03. Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí rodičů (rodiče) nezaopatřeného dítěte.

04. Základní informace k životní situaci

Ocitne-li se nezletilé dítě v důsledku úmrtí rodičů bez péče přiměřené jeho věku, je obecní úřad povinen poskytnout dítěti neodkladnou pomoc a o přijatém opatření neprodleně uvědomit obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě takové situace podá pracovník sociálně právní ochrany dětí k soudu návrh na vydání předběžného opatření. Soud je o takovémto návrhu povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. Na základě vydaného předběžného opatření se dítě umístí do péče příbuzných, pěstounů nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Následně se řeší právní postavení dítěte, zejména to, komu bude dítě svěřeno do péče trvale a kdo bude vykonávat funkci zákonného zástupce – poručníka.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Obecní úřad v místě bydliště dítěte poskytnutím bezodkladné pomoci, obecní úřad obce s rozšířenou působností podáním návrhu na vydání předběžného opatření směrem k soudu. Osoba, která převzala dítě do své péče, je oprávněna podat návrh k soudu o svěření nezletilého do své péče (formou předběžného opatření nebo návrhem na svěření do péče).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dítě je z důvodů úmrtí rodičů bez řádné péče.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktováním Městského úřadu v Novém Jičíně, oddělení sociálně-právní ochrany dětí,  návrhem k soudu, který podala osoba, která převzala dítě do své péče.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba v případě neodkladnosti kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policií Nový Jičín, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební telefon.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Okresní soud musí rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od podání návrhu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příbuzní dítěte, kteří by dítě převzali do své výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, okresní soud, městský úřad jako kolizní opatrovník.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí při dalších krocích při řešení právního postavení dítěte.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nedoporučujeme využívat tento komunikační kanál z důvodů ochrany osobních údajů, pouze pro první kontakt se sociálním pracovníkem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Jak vyřídit sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod vzniká dítěti, kterému zemřel jeden nebo oba rodiče (nebo osvojitel, nebo osoba, která dítě převzala do péče). Informace o tom, jaké jsou přesné podmínky nároku na sirotčí důchod, jaká je jeho výše a jak se o sirotčí důchod žádá, lze získat na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení.

22. Další informace

Jde o velmi tíživou sociální situaci a doporučujeme příbuzným dětí či pracovníkům obecních úřadů, aby situaci konzultovali co nejdříve s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jde o kombinaci několika právních předpisů a je výhodnější obrátit se na pracovníky úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rodiče nezletilých dětí mohou být neznámého pobytu, postup je obdobný.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Bartoňová, DiS.
Bc. Blanka Pospíšilová, DiS.
Bc. Erika Bezunková
Radmila Gliwitzky, DiS.
Bc. Hana Novotná
Bc. Miroslava Vagnerová
Ing. Jana Horáková, DiS.
Ing. Daniela Vokáčová

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.