Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

03. Pojmenování (název) životní situace

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.

04. Základní informace k životní situaci

Zahrnuje v sobě všechny formy tělesného týrání, zneužívání a zanedbávání,  duševního a citového týrání, zneužívání a zanedbávání a sexuálního zneužívání jak v aktivní tak i pasivní formě. Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte je považováno jakékoliv nenáhodné, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo se o takovéto situaci doví,  je nejen oprávněn ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti a na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Rovněž samo dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv. Tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákonné normy, které se vztahují k situacím, kdy je dítě ohrožené, jsou dvojího druhu. Jednak je to zákon o sociálně-právní ochraně dětí  (č. 359/1999 Sb.) jednak trestní zákoník č.(40/2009 Sb.), kde je uvedeno, že nepřekažení trestného činu (tedy situace, kdy trestnému činu nezabráníme) či jeho neoznámení (víme, že byl trestný čin spáchán, a necháme si to pro sebe) může vést k tomu, že budeme sami stíháni (dopustíme se sami spáchání trestného činu).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení na Městský úřad Nový Jičín, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, následné kroky jsou v kompetenci sociálního pracovníka městského úřadu. Toto oznámení lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, prošetřována jsou i anonymní oznámení. V případě podezření ze spáchání trestného činu platí tvz. oznamovací povinnost (viz bod 6.), oznamovatel by se měl obrátit přímo na orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, případně Policie ČR či státní zastupitelství.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to v době úředních hodin, mimo tuto dobu je potřeba kontaktovat Policii ČR, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební telefon.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě osobního jednání je vhodné předložit občanský průkaz, přijímáme i anonymní sdělení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zainteresované orgány jednají bezodkladně, jednotlivé kroky jsou činěny na základě vyhodnocení situace odpovědným pracovníkem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rodiče, nezletilé děti, další rodinní příslušníci, školská zařízení, zdravotnická zařízení, neziskové organizace zaměřující se na pomoc ohroženým dětem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznamovatel může být následně kontaktován Městským úřadem  Nový Jičín, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, s žádostí o součinnosti při následném řešení situace ohroženého dítěte.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k naléhavosti situace je potřeba řešit situaci bezodkladně, nelze spoléhat na           e-mailovou poštu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Úmluva o právech dítěte sdělení č. 104/1991 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Lze učinit anonymní podání?

Ano, v případě žádosti oznamovatele je ze zákona zachována jeho anonymita.

22. Další informace

Jsou k dispozici během pracovní doby u sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Bílý kruh bezpečí: https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-nasili/

Linka bezpečí: http://www.linkabezpeci.cz/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

K ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí může dojít i bez subjektivního zavinění rodičů či osob odpovědných za jejich výchovu – např. jejich náhlá hospitalizace, úmrtí. V uvedených případech kontaktovat instituce uvedené v bodu č. 7.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Bartoňová, DiS.
Bc. Blanka Pospíšilová, DiS.
Bc. Erika Bezunková
Radmila Gliwitzky, DiS.
Bc. Hana Novotná
Bc. Miroslava Vagnerová
Ing. Jana Horáková, DiS.
Ing. Daniela Vokáčová

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.