Těhotná nezletilá žena

03. Pojmenování (název) životní situace

Těhotná nezletilá žena.

04. Základní informace k životní situaci

Obecně lze říci, že nezletilý rodič není zákonným zástupcem svého dítěte, nemůže tedy jednat jeho jménem, nemůže své dítě zastupovat.

Zákon umožňuje nezletilému rodiči přiznání rodičovské odpovědnosti dvěma způsoby.

První varianta je přiznání svéprávnosti ve smyslu § 37 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy na návrh nezletilého může okresní soud přiznat svéprávnost nezletilému, který dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své osobní záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Rozhodnutím soudu o přiznání svéprávnosti nabývá tento rodič rovněž plný výkon rodičovské odpovědnosti.

Druhou možností je povolení manželství nezletilému ve smyslu § 672 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy na návrh nezletilého může okresní soud přiznat svéprávnost nezletilému, který dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody. Uzavřením manželství nabývá tento rodič rovněž plný výkon rodičovské odpovědnosti.

Neuplatní-li nezletilý výše uvedené varianty řešení nebo soud návrhu na přiznání svéprávnosti, na povolení manželství, nevyhoví, musí se dítě svěřit rozhodnutím soudu do péče jiné osoby (zpravidla některému z prarodičů na základě jejich návrhu).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce či jiná osoba odpovědná za výchovu těhotné nezletilé ženy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jestliže je otec dítěte zletilý, svéprávný a vztah rodičů budoucího dítěte je v pořádku, stačí uznat otcovství k nezletilému dítěti u okresního soudu.
Jestliže otec dítěte je sám nezletilý, musí se dítě svěřit rozhodnutím soudu do péče jiné osoby (zpravidla některému z prarodičů na základě jejich návrhu) a otci dítěte se stanoví výživné, pokud jsou splněné zákonné podmínky. Rovněž lze přiznat rodičovskou odpovědnost způsoby popsanými v bodu 04.
Jestliže otec není ochoten uznat otcovství k dítěti, zmocní okresní soud oddělení sociálně právní ochrany dětí k sepsání návrhu na určení otcovství po narození dítěte.
Na návrh zákonného zástupce nezletilé těhotné ženy je možné podat k okresnímu soudu návrh na úhradu části výživného a nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, jestliže nejsou pochyby o otcovství dotyčného muže.
U budoucí matky mladší  15 let je orgánům činným v trestním řízení podán podnět na trestní stíhání otce pro pohlavní zneužívání.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktovat Městský úřad Nový Jičín, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Divadelní 1, Nový Jičín.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí v úředních hodinách, popřípadě po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz matky.
Rodný list matky.
V případě, že je dítě již narozené, jeho rodný list.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky. V případě žaloby na určení otcovství se vypracovává znalecký posudek. O výši úhrady za vypracování znaleckého posudku a souvisejících nákladů  rozhoduje soud dle platných právních předpisů. Výše nákladů se pohybuje kolem 11 000,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Situace je řešena bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okresní soud, zákonní zástupci nezletilé těhotné ženy, městský úřad jako kolizní opatrovník.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Následná spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využívat tuto službu vzhledem k intimitě údajů, se kterými se pracuje respektive pouze pro první kontakt občana se sociálním pracovníkem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Jsou k dispozici během pracovní doby u sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Centrum psychologické pomoci Nový Jičín: http://www.cepp.cz/kontakt/

Občanská poradna Nový Jičín: http://czp-msk.cz/obcanska_poradna.php

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Úmrtí otce před uznáním otcovství,  řeší se žalobou o určení otcovství proti zemřelému otci.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Bartoňová, DiS.
Bc. Blanka Pospíšilová, DiS.
Bc. Erika Bezunková
Radmila Gliwitzky, DiS.
Bc. Hana Novotná
Bc. Miroslava Vagnerová
Ing. Jana Horáková, DiS.
Ing. Daniela Vokáčová

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti citovaných právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.