Řešení právního postavení dítěte při rozpadu soužití rodičů

03. Pojmenování (název) životní situace

Řešení právního postavení dítěte po rozpadu soužití rodičů.

04. Základní informace k životní situaci

Zde je podstatná skutečnost, zda se jedná o soužití manželské nebo se nezletilí narodili z nesezdaného soužití.

V prvním případě zákon vyžaduje soudní úpravu péče a výživy k nezletilým dětem. Soudní úprava je tedy podmínkou pro to, aby mohlo dojít k rozvodu manželství rodičů.

Pokud se nezletilí narodili z nesezdaného soužití rodičů,  soudní úprava péče a výživy není nutná. V tomto případě postačí uzavření písemné dohody mezi rodiči. Pakliže dohoda mezi rodiči není možná, může se kterýkoliv z rodičů obrátit v uvedené záležitosti návrhem na soud.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nezletilých dětí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě manželského soužití je nutné podat návrh k okresnímu soudu na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem. Může se jednat o návrh jednoho z rodičů nebo společný návrh rodičů na schválení jejich dohody. Místní příslušnost soudu se řídí místem faktického pobytu dítěte.  Městský úřad Nový Jičín následně na základě usnesení soudu vystupuje jako kolizní opatrovník, který hájí v probíhajícím soudním řízení zájmy nezletilých dětí, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu k soudu (ve třech vyhotoveních), popřípadě návštěvou Městského úřadu Nový Jičín, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde získáte podrobné informace, jak v této situaci postupovat.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Okresní soud v Novém Jičíně, Městský úřad Nový Jičín, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí,  a to v době úředních hodin, popřípadě po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz
Rodný list dítěte
Oddací list

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na úpravu péče a výživy – dohoda rodičů pro dobu před i po rozvodu manželství.

Návrh jednoho z rodičů na úpravu péče a výživy rodičů pro dobu před i po rozvodu manželství (není-li dohoda mezi rodiči možná).

Návrh jednoho z rodičů na úpravu péče a výživy rodičů (u nesezdaného soužití a není-li dohoda mezi rodiči možná).

Mimosoudní dohoda rodičů ve věci péče a výživy (u nesezdaného soužití).

Vzory některých návrhů naleznete na našich webových stránkách.

Ostatní vzory jsou k dispozici na našem oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Rovněž je možné za tímto účelem kontaktovat organizace uvedené v bodu č. 23.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou zákonem stanoveny. Nařízení jednání ve věci  úpravy péče a výživy k nezletilým dětem je v kompetenci příslušného okresního soudu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nezletilé děti, soud, městský úřad jako kolizní opatrovník nezletilých dětí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. V mezidobí od podání návrhu k soudu do soudního jednání (příp. jiného soudního roku) proběhne společná schůzka s pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Cílem společného setkání je zjistit, jakým způsobem každý z rodičů uchopil svou rodičovskou odpovědnost a jaká je jejich představa o výkonu rodičovských práv a povinností do budoucna. Bude nás rovněž zajímat, zda jsou děti o celé záležitosti s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost rodiči informovány. Pracovník dále může chtít hovořit s nezletilým dítětem, a to bez přítomnosti dalších osob. Pohovor probíhá zpravidla ve speciální místnosti, která je přizpůsobená k uvedeným účelům. Pohovor s pracovníkem přitom závisí na věku a rozumové vyspělosti dítěte. Orgán sociálně-právní ochrany následně hájí v soudním řízení zájmy nezletilého dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné se dotazovat tímto komunikačním kanálem na další informace.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozsudku soudu je možné se v zákonné lhůtě odvolat ke krajskému soudu prostřednictvím okresního soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že rodiče nebudou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při závažných a extrémně vyhrocených sporech s přímým negativním dopadem na nezletilé dítě, může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc. V případě, že si nesplní tuto povinnost, je uvedené jednání považováno za přestupek, za který může být uložena sankce (pokuta) až do výše 20 000,- Kč. V případě probíhajícího soudního řízení může uvedenou povinnost uložit i příslušný soud.

21. Nejčastější dotazy

O čem soud při úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem rozhoduje a jaké jsou možnosti péče o děti po rozchodu rodičů?

Soud při úpravě péče a výživy k nezletilým dětem rozhoduje zejména o tom, komu budou nezletilí svěřeni do výchovy a jak bude každý z rodičů přispívat na jejich výživu. Soud tedy rozhoduje o tom, zda budou děti svěřeny do společné nebo střídavé péče obou rodičů, je-li to v zájmu  dítěte a mají-li rodiče o takovou výchovu zájem, nebo do výlučné péče jednoho z rodičů.

Kdy se můžeme rozvést dohodou?

Rozvod dohodou určitě možný je, jedná se o tzv. nesporný rozvod. Zákonnou podmínkou je, že manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí manželským životem a nevedou společnou domácnost. Podmínkou není oddělené bydliště, manželé mohou bydlet ve společném bytě, ale neměli by vést společný život. Aby soud rozvedl manželství nespornou cestou, je nutné se dohodnout jak na úpravě péče a výživy dětí, tak i na majetkovém vypořádání.

Když jsme se dohodli na střídavé péči, musíme do návrhu napsat i výživné?

Při střídavé péči nemusí být výživné nutně stanoveno, protože oba rodiče se stejným dílem podílejí na osobní péči o dítě. Přesto se soudy spíše přiklánějí k vyměřování výživného oběma rodičům navzájem, i když se to může zdát zbytečné. Placení výživného je součástí rodičovských povinností a v případě sporů je pak jasně vidět, jak si který rodič svoje povinnosti plní. Někdy platí jeden rodič  vyšší výživné než druhý, pokud je výrazný rozdíl v příjmech mezi rodiči. Do návrhu můžete uvést, že rodiče si výživné navzájem platit nebudou, záleží pak na soudu, k jakému řešení se přikloní.

Jak probíhá samotné řízení před soudem?

A) U soudu je podán návrh ve věcech péče soudu o nezletilé.
B) Soud zpravidla ve lhůtě do tří týdnů od podání návrhu svolá neformální jiný soudní rok, leda je již v návrhu avizovaná dohoda účastníku o předmětu sporu – potom je ve stejné lhůtě nařízeno jednání a dohoda je při něm schválená, pokud je v zájmu nezletilého.
C) V mezidobí od podání návrhu do jiného soudního roku proběhne společné schůzka rodičů s pracovníkem orgánu sociálně-právní ochrany dětí (déle jen OSPOD). Za určitých okolností je možné udělat schůzku rodičů s OSPOD odděleně. Zejména půjde o případy domácího násilí, apod. Dále probíhá na OSPOD zpravidla pohovor s nezletilým dítětem, a to bez přítomnosti dalších osob.
D) Proběhne jiný soudní rok a rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení. Soud tuto dohodu, pokud je v zájmu nezletilého, schválí u jednání, které bezprostředně navazuje na jiný soudní rok. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim doporučí, aby vyhledali odbornou pomoc, a nařídí jednání zpravidla za tři týdny.
E) Mezi jiným soudním rokem a nařízeným jednáním rodiče na doporučení soudu vyhledají odbornou pomoc. Ta obvykle bude představovat jedno oddělené setkání rodiče a odborníka a jedno společné setkání obou rodičů s odborníkem. Pokud se ukáže nutnost pokračovat v odborné pomoci, soud na společný návrh rodičů jednání odročí až na dobu tří měsíců.
F) Pokud u prvního jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud jim uloží na dobu nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. Zároveň za dobu nejvýše tří měsíců nařídí další jednání.
G) Pokud u druhého jednání rodiče uzavřou dohodu o předmětu řízení, soud tuto dohodu schválí, je-li v zájmu nezletilého. Pokud rodiče dohodu neuzavřou, soud autoritativně rozhodne, popř. nařídí další jednání za účelem provedení úkonů nutných k rozhodnutí ve věci samé.

Z jakých principů vychází soud při úpravě péče a  výživy k nezletilým dětem?

Obecně se dá říci, že rozhodování soudu vychází z následujících principů:
– Dohoda rodičů a jejich faktické převzetí společné rodičovské odpovědnosti je   nezbytným předpokladem budoucího blaha dítěte.
– Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich.
– Rozvod/rozchod rodičů je pro dítě trauma a pomoc, kterou od obou rodičů   potřebuje, je projevem jejich rodičovské odpovědnosti.
– Orientace na perspektivu dítěte.
– Orientace na novou životní situaci dítěte a rodičů, nikoliv na rodinnou situaci   před rozvodem/ rozchodem.
– Deeskalace rodičovského konfliktu.

22. Další informace

Pro podrobnější informace lze telefonicky nebo osobně kontaktovat sociální pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Centrum psychologické pomoci Nový Jičín: http://www.cepp.cz/kontakt/

Občanská poradna Nový Jičín: http://czp-msk.cz/obcanska_poradna.php

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Úprava styku druhého rodiče s nezletilým dítětem, úprava výživného. Řeší se obdobně jako úprava péče a výživy, tzn. pokud se rodiče nedohodnou, lze podat návrh soudu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Denisa Bartoňová, DiS.
Bc. Blanka Pospíšilová, DiS.
Bc. Erika Bezunková
Radmila Gliwitzky, DiS.
Bc. Hana Novotná
Bc. Miroslava Vagnerová
Ing. Jana Horáková, DiS.
Ing. Daniela Vokáčová

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Ještě před podáním návrhu k soudu lze konzultovat svoji rodinnou situaci se sociálními pracovníky, kteří jsou schopni nabídnou jiné možnosti řešení směřující k obnovení funkcí rodiny (např. návštěva poradenského zařízení).

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.