Náhradní rodinná péče – adopce (osvojení), poručenská a pěstounská péče

03. Pojmenování (název) životní situace

Náhradní rodinná péče – osvojení (adopce), poručenská a pěstounská péče

04. Základní informace k životní situaci

Děti svěřené do péče jiné osoby než rodiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zletilá svéprávná osoba, v případě osvojení manželé, popřípadě jeden z manželů.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnění  předepsaných formulářů, vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Kontaktováním pracovníků Městského úřadu Nový Jičín, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kteří se zabývají náhradní rodinnou péčí (NRP).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, Nový Jičín, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, kteří se zabývají náhradní rodinnou péčí,  a to v době úředních hodin, popřípadě po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz (další informace získá občan na odboru sociálních věcí).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti jsou k dispozici na sociálním odboru, oddělení sociálně právní ochrany dětí, popřípadě na webových stránkách MPSV ČR (www.mpsv.cz).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je zpracována do 30 dnů a odeslána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel,  Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, příslušný okresní soud dle místa trvalého pobytu osvojovaného dítěte, rodiče nezletilého dítěte (ne vždy).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dobrý zdravotní stav, výpis rejstříku trestů, souhlas o vyžádání osobních údajů žadatelů, účast na psychologické přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péčí (NRP).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vyřazení žádosti z evidence žadatelů.

21. Nejčastější dotazy

Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče?

Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatelů (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich). Sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starost, žadateli vydá příslušný formulář žádosti a sdělí, jaké další doklady bude třeba k žádosti přiložit (např. potvrzení o zdravotním stavu od praktického lékaře, potvrzení o výši příjmů apod.). Následně pracovnice také navštíví rodinu žadatele za účelem sociálního šetření a vyžádá si opis z jeho rejstříku trestů.

Jaké jsou „čekací doby“ na dítě?

Délka doby čekání na dítě se odvíjí od konkrétní situace v kraji. Ovlivňuje ji počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro svěření do náhradní rodinné péče a počet žadatelů zařazených do evidence. Vliv na délku této doby mají také konkrétní představy žadatelů o přijímaném dítěti, míra jejich tolerance k osobní a rodinné anamnéze dětí a volba formy náhradní rodinné péče.

Co je to pěstounská péče na přechodnou dobu?

Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám v evidenci krajského úřadu, a to na dobu:
a) po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat;
b) po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas k osvojení dítěte odvolat;
c) do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba.
Pěstounská péče na přechodnou dobu trvá maximálně jeden rok, v případě postupného svěření sourozenců to může být jinak. Na pěstouna poskytujícího pěstounskou péči na přechodnou dobu je pohlíženo jako na profesionála, který poskytuje specifickou službu ohroženým dětem. Vzhledem k náročnosti této péče jsou na žadatele o tuto formu náhradní rodinné péče kladena i náročnější kritéria než na běžné pěstouny.

Co je to dohoda o výkonu pěstounské péče?

Z novely zákona o sociálně právní ochraně dětí vyplývá povinnost pěstounů uzavřít do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o svěření nezletilého dítěte do péče pěstounů dohodu o výkonu pěstounské péče. Tato dohoda se  uzavírá mezi pěstounem s OSPOD nebo  pověřenou osobou či organizací a upravuje práva a povinnosti pěstounů. Uzavřením dohody si pěstoun zajistí celou řadu služeb, které by mu měly poskytnout potřebnou podporu při výchově dětí v náhradní rodinné péči. Dohodu může klient i bez udání důvodu kdykoli vypovědět a najít jiného poskytovatele, který jeho potřeby splní lépe.

22. Další informace

Poskytnou příslušné pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje: http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/nahradni-rodinna-pece-40519/

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách MPSV ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, popřípadě organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyřízení  dávek – peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, pěstounské dávky.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Jindřiška Benčáková, sociální pracovnice pro NRP

Petra Telecká, DiS.,  sociální pracovnice pro NRP

Telefonní čísla a emaily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pro podrobnější informace je možno kontaktovat přímo sociálního pracovníka oddělení sociálně právní ochrany dětí.