Přestupkové řízení

03. Pojmenování (název) životní situace

Přestupkové řízení:
– obecné přestupky (přestupky proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku),
– dopravní přestupky (přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu).

04. Základní informace k životní situaci

Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje zákonem stanovené znaky, nejde-li o trestný čin.
Skutkové podstaty jednotlivých přestupků jsou upraveny samostatně ve zvláštních zákonech.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přestupky zpravidla oznamuje Policie ČR nebo Městská Policie Nový Jičín. Oznámení o přestupku může ve věci podat osoba přestupkem postižená, případně poškozená, její zákonný či právní zástupce nebo opatrovník, nebo osoba, která se o přestupku dozví.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Protiprávní jednání je vhodné oznámit na Policii České republiky. Oznámení lze případně učinit i u  Městské policie, popřípadě u správního orgánu.
Došlo-li  ke spáchání přestupku spadajících do kompetence Městského úřadu Nový Jičín, odboru přestupkových agend, postupuje se podle příslušných  právních předpisů.
Městský úřad Nový Jičín, odbor přestupkových agend, dále projednává přestupky na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro obce Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, městys Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína a Životice u Nového Jičína.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V případě spáchání přestupku je třeba podat oznámení na nejbližší služebně Policie ČR, Městské Policie, nebo příslušnému obecnímu úřadu.
Správní orgán poté může věc odložit, postoupit nebo zahájit z úřední povinnosti.
Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o tyto přestupky:

 • proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání
 • proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví
 • proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Souhlas lze podat přímo na odboru přestupkových agend nebo písemně na základě výzvy zaslané správním orgánem.
Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner), jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.  Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí (§ 22 zák. č. 89/20125 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných ublížením na cti jinému.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Policie ČR nebo Městská policie Nový Jičín nebo Městský úřad Nový Jičín, odbor přestupkových agend (naproti Beskydského divadla), Divadelní 8, 741 01 Nový Jičín.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Konzultace na Odboru přestupkových agend v budově Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 8 (naproti Beskydského divadla) s kontaktními osobami (viz níže) v úředních hodinách úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře nejsou předepsány.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení přestupku není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá jej správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena. Jedná se o lhůtu pořádkovou, tedy její nedodržení neznamená nezákonnost rozhodnutí o přestupku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je:
a) obviněný z přestupku,
b) poškozený, pokud jde o projednání náhrady škody způsobené přestupkem a která byla výslovně uplatněna před správním orgánem,
c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci,

další dotčení:
a) osoba přímo postižená spácháním přestupku (osoba, která vyslovila souhlas se zahájením řízení o přestupku),
b) zástupce účastníka řízení,
c) opatrovník,
d) zákonný zástupce mladistvého,
e) orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Navržení a předložení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku (jména svědků, předložení listin apod.). Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka:  ywmb4nc
Elektronická podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

• zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• jiné zákony – lze vyhledat na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/zakon/

18. Jaké jsou související předpisy

Předpisy vždy ve znění změn:

 • 1/1993 Sb., Ústava  České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • 40/2009 Sb., Trestní zákon
 • 141/1961  Sb., Trestní řád
 • 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • 150/2002  Sb., Soudní řád správní
 • 99/1963 Sb., Občanský soudní  řád
 • 280/2009 Sb., Daňový řád
 • 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými  výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně  souvisejících zákonů
 • 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000  Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • 273/2008 Sb., o policii  ČR
 • 553/1991 Sb., o obecní policii
 • vyhláška ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb.,  o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • další právní předpisy, ve kterých jsou porušení ustanovení  příslušného předpisu jako přestupek označena
 • dále pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst a obcí

Text uvedených předpisů vydaných ve Sbírce zákonů lze vyhledat na portálu veřejné správy, vyhlášky a nařízení Města Nový Jičín na http://mapy.novy-jicin.cz/ost/vyhlasky/.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému příkazu lze podat odpor do 8 dnů ode dne doručení na Městský úřad Nový Jičín, odbor přestupkových agend, Divadelní 8, Nový Jičín. Podaným odporem se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení.

Proti vydanému rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Nový Jičín, odboru přestupkových agend, Divadelní 8, Nový Jičín.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

 • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
 • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
 • neuposlechne pokynu úřední osoby,
 • kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Pořádková pokuta do výše 5 000 Kč tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá.

Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.

21. Nejčastější dotazy

Dotazy nelze zobecnit, jsou různé a vždy je potřeba vyjasnit detaily konkrétního případu – nejlépe při osobní návštěvě.

22. Další informace

Poskytne příslušný referent-oprávněná úřední osoba k řešení daného přestupku.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———–

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

portál veřejné správy www.portal.gov.cz
portál MV www.mvcr.cz

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor přestupkových agend

26. Kontaktní osoba

Bc. Bohuslava Černá – vedoucí odboru
Bc. Stanislav Palacký
Bc. Jiří Hanzelka
Jana Kuběnová
Bc. Petra Dorazilová
Bc. František Kocián
Michal Szczurek
Bc. Tomáš Jalůvka
Oto Witke
Bc. Zuzana Bardoňová

Telefonní čísla, e-maily a čísla kanceláří najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.12.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.10.2019

29. Datum konce platnosti popisu

————

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

————-