Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vrácení řidičského oprávnění na základě pozbytí řidičského oprávnění následkem dosažení 12 bodů a tedy „pozbytí práva“ k řízení motorového vozidla na dobu jednoho roku.

04. Základní informace k životní situaci

Řidič, který „dosažením 12 bodů“ pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že nelze ze zákona žádat o „zkrácení“ této lhůty či jinak řečeno nelze od této lhůty upustit, vždy tedy řidič musí vykonat lhůtu jednoho roku.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.

Řidičské oprávnění vrací jen příslušný registr řidičů dle trvalého pobytu řidiče.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vždy řidič nebo i jeho zmocněnec. Zmocněnec musí předložit plnou moc. V plné moci se uvede kdo (plná data) koho (plná data) zmocňuje a zejména k jakému úkonu. Ověření plné moci se pro případ vydání rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění nevyžaduje.

Řidičský průkaz se však předává pouze osobě, na kterou je vydán, zmocněnec je jej oprávněn převzít pouze oproti ověřené plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh (žádost) se podává písemně a nejdříve po uplynutí lhůty jednoho roku, tedy následující den (např. konec lhůty připadne na 15.05. – žádost se podává 16.05.); padne-li taková lhůta na sobotu, neděli, svátek nelze ji dát s předstihem a opětovně, v takovém případě se podává nejbližší následující pracovní den; proti takovému rozhodnutí je přípustné odvolání.

Neodevzdal-li by na základě pozbytí řidičského oprávnění dotyčný fyzicky řidičský průkaz na příslušném registru řidičů, dopustí se jednání mající znaky přestupku, za který se uloží správní trest – pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč (dle § 125c odst. 5 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost se podává vždy nejdříve po uplynutí celé lhůty jednoho roku; vychází-li na 15.05., lhůta pro podání žádosti je pak 16.05.; nelze ji dát s předstihem, viz bod 06.
Žádosti je zpravidla vyhověno do 30 dnů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – oddělení registru řidičů a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách, případně přímo s pracovníkem správního oddělení na odboru dopravy, jinak na základě telefonické dohody – podmíněno registrem řidičů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Řidič předkládá doklad totožnosti, písemnou žádost, podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření. Obdobně to platí i u zmocněnce, ten předloží navíc plnou moc.

POZOR – při převzetí zadrženého řidičského průkazu zmocněncem je již vyžadována ověřená plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh (žádost) se podává písemnou formou. Žádost se formuluje obecně, ale musí obsahovat povinné údaje, jako jsou jméno a příjmení žadatele, adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území ČR, datum, místo narození a rodné číslo žadatele, datum kdy došlo k pozbytí řidičského oprávnění, skupina nebo podskupina řidičského oprávnění o jehož vrácení je žádáno.  Upozorňujeme, že k žádosti je třeba doložit doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, posudek o zdravotní způsobilosti, jehož součástí musí být dopravně psychologické vyšetření!!! Seznam psychologů, u kterých se lze podrobit dopravně psychologickému vyšetření, je uveden níže, v bodě 22.

Pro podání žádosti lze využít předtisku, který je k dispozici u oprávněného pracovníka odboru dopravy, případně lze žádost sepsat přímo na místě s tímto oprávněným pracovníkem.

Poznámka – zkouška z odborné způsobilosti se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), ze znalostí ovládání a údržby vozidla, kromě skupiny AM, a z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení u příslušného správního orgánu je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta je obecně stanovena jako 30denní. Je-li návrh (žádost) řešen písemně a písemnost je doručována adresátovi, pak je lhůta pro nabytí právní moci doručovaného písemného rozhodnutí stanovena na 15 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jak výše uvedeno, oprávněným je v tomto řízení přímo řidič, případně jeho zmocněnec. Zmocněnci, jako zprostředkovateli, lze fyzicky předat řidičský průkaz z úschovy registru řidičů jen na základě ověřené plné moci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S vydaným rozhodnutím a požadovanými doklady (viz bod 10) přistupuje žadatel přes vyvolávací systém na příslušnou přepážku na registru řidičů, odboru dopravy, kde předloží zejména doklad totožnosti, vydané rozhodnutí a požadované doklady (viz bod 10), pak je řidičský průkaz, který byl v úschově, předán oproti podpisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze podat elektronicky, a to zejména z důvodů uvedených v bodě 10, kdy se k žádosti přikládají další písemně vyhotovené doklady.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
  • dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
  • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je odvolání přípustné.

20. Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

– viz bod 21.

21. Nejčastější dotazy

Byl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se kromě správního trestu nebo trestu  zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím, jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, nevím ani kolik mám v kartě řidiče zaznamenáno bodů, tedy zda jsem jich mohl dosáhnout 12. Jakého jednání se mohu dopustit, dosáhl-li bych nevědomě 12 bodů a budu řídit motorové vozidlo?

Na řidiče, který se „vybodoval“ se pohlíží úplně stejně, jako na toho, kdo není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Pak také, řídil-li by řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů a o této skutečnosti se nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. ve formě rozhodnutí nebo v daném případě spíše oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů, pak by se v takovém případě dopustil přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku do dvou let (§ 125c odst. 4 písm. a) a odst. 5 citovaného zákona). Jiná situace však nastane, řídil-li by řidič přesto, že o této skutečnosti, že se „vybodoval“, věděl, neboť takové jednání může být posouzeno i jako přečin dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další ZŘMV, který bývá delší, než ten, který byl původně uložen v jiném řízení.

22. Další informace

Seznam míst, v rámci působnosti Nového Jičína, kde se lze podrobit dopravně psychologickému vyšetření:

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Provozovatel Adresa ambulance
Býmová Milada, PhDr. 741 01 Nový Jičín, Purkyňova 22
Davidová Dana, PhDr. 742 21 Kopřivnice, Záhumenní 1151
Grosmanová Barbora, Mgr. 741 01 Nový Jičín, Purkyňova 22
Juříková Bronislava, PhDr. 741 01 Nový Jičín, Sv. Čecha 45
Križáková Ivana, PhDr. Mgr. 741 01 Nový Jičín, Palackého 25
Kvasničková Daniela, Mgr. 742 58 Příbor, Příborská 14
Matúšová Věra, PhDr. 741 01 Nový Jičín, Štefánikova 7
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o. 741 11 Nový Jičín, K Nemocnici 76

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Správní orgán poskytne kdykoliv potřebné informace, jak telefonicky, ústně, při osobním kontaktu, nebo na základě elektronického dotazu. Obviněný z přestupku má po projednání přestupku kontaktní telefony uvedeny na předvolání a kontakty jsou k dispozici na webových stránkách města.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Pozbytí řidičského oprávnění ve smyslu § 123c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tj. „zákonné opatření proti řidiči, který dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení.“

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – registr řidičů.

26. Kontaktní osoba

Zdeněk Šmiřák

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.12.2022

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace