Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Vrácení řidičského oprávnění na základě uloženého správního trestu, trestu.

04. Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému registru řidičů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí. Tedy na základě uloženého správního trestu, trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel – ZŘMV – podle účinného zákona, rozhodne správní orgán (na příslušném registru řidičů) o vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu na návrh osoby, která řidičské oprávnění pozbyla, a to poté, co jí byl správní trest nebo trest uložen a následně bylo příslušným správním orgánem nebo soudem rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku správního trestu nebo trestu.

„Institut – vrácení řidičského oprávnění“ na základě uloženého trestu ZŘMV je v podstatě administrativní úkon. Řidičské oprávnění se tak vrací na základě vykonání celého trestu nebo na základě upuštění vykonání zbytku správního trestu, trestu. Řidičské oprávnění vrací jen příslušný registr řidičů dle trvalého pobytu žadatele.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vždy žadatel nebo i jeho zmocněnec. Zmocněnec musí předložit plnou moc. V plné moci se uvede kdo (plná data) koho (plná data) zmocňuje a zejména k jakému úkonu. Ověření plné moci se pro případ vydání rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění nevyžaduje.

Řidičský průkaz se však předává pouze osobě, na kterou je vydán, zmocněnec je oprávněn jej převzít pouze oproti ověřené plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh (žádost) se podává písemně a buď po vykonání správního trestu nebo trestu, případně po vydání rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku ZŘMV s tímto pravomocným rozhodnutím na příslušném úřadě, dle místa trvalého pobytu, o vydání zadrženého (odevzdaného) řidičského průkazu. Před fyzickým vrácením řidičského průkazu na příslušném registru řidičů však musí ještě takové příslušné oddělení vydat rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, jedná se o obdobný postup jako u předchozí žádosti o upuštění ZŘMV.

Neodevzdal-li by na základě uloženého správního trestu – trestu ZŘMV – dotyčný fyzicky řidičský průkaz na příslušném registru řidičů, dopustí se jednání mající znaky přestupku, za který se uloží správní trest – pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč (dle § 125c odst. 5 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost se podává po vykonání celého správního trestu nebo trestu, případně na základě upuštění od vykonání zbytku správního trestu, trestu. Řidičské oprávnění vrací jen příslušný registr řidičů dle trvalého pobytu žadatele.

Žádosti je zpravidla vyhověno do 30 dnů.

V případě žádosti vrácení řidičského oprávnění po upuštění ZŘMV se předkládá pravomocné rozhodnutí (s doložkou právní moci), toho orgánu, který o upuštění ZŘMV rozhodoval, dále se předkládá posudek o absolvování dopravně psychologického vyšetření a v případě, že doba blokace řidičského oprávnění je delší jak 1 rok, se dále vyžaduje předložení záznamu o přezkoušení z odborné způsobilosti a lékařský posudek vydaný praktickým lékařem držitele, který byl vystaven ve lhůtě kratší jak 90 dnů před podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – registru řidičů, a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách, jinak na základě telefonické dohody – podmíněno registrem řidičů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předkládá doklad totožnosti, svůj návrh (žádost) a dále podklady uvedené výše v bodě 07.

POZOR – při převzetí zadrženého řidičského průkazu zmocněncem je již vyžadována ověřená plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh (žádost) se podává písemnou formou. Je možné využít předtisku, který je k dispozici u oprávněného pracovníka odboru dopravy, případně lze žádost sepsat přímo na místě s tímto oprávněným pracovníkem. Žádost obsahuje povinné údaje, jako jsou jméno a příjmení žadatele, adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území ČR, datum, místo narození a rodné číslo žadatele. Dále datum ukončení výkonu trestu nebo správního trestu ZŘMV nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto správního trestu nebo trestu, skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele, rozhodnutí, kterým byl žadateli uložen správní trest, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest ZŘMV, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení o upuštění ZŘMV.

POZOR – pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu ZŘMV, uplynul více než jeden rok, musí žadatel rovněž prokázat zdravotní a odbornou způsobilost viz doklady uvedené v bodě 07.! Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Pokud by žadatel žádal o vrácení řidičského oprávnění z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, je nutno upozornit, že v případě, že by od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), ze znalostí ovládání a údržby vozidla, kromě skupiny AM, a z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení u příslušného správního orgánu je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta je obecně stanovena jako 30denní. Je-li návrh (žádost) řešen písemně a písemnost je doručována adresátovi, pak takové rozhodnutí nabývá právní moci v den převzetí rozhodnutí v případě upuštění od zbytku ZŘMV či na podmínku. V případě vrácení řidičského oprávnění je lhůta pro nabytí právní moci doručovaného písemného rozhodnutí stanovena na 15 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jak výše uvedeno, oprávněným je v tomto řízení přímo žadatel, případně jeho zmocněnec. Zmocněnci, jako zprostředkovateli, lze fyzicky předat řidičský průkaz z úschovy registru řidičů jen na základě ověřené plné moci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S vydanými rozhodnutími přistupuje žadatel přes vyvolávací systém na příslušnou přepážku na registru řidičů, odboru dopravy a SH, kde předloží zejména doklad totožnosti a vydaná rozhodnutí, pak je řidičský průkaz, který byl po dobu ZŘMV v úschově, předán oproti podpisu. Důležité upozornění – byť by měl žadatel vydaná a pravomocná rozhodnutí u sebe, ale neměl ještě řidičský průkaz vyzvednut z úschovy a přesto řídil motorové vozidlo, dopouští se přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který lze uložit správní trest od 1 500 Kč do 2 500 Kč a v blokovém řízení do 2 000 Kč.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze podat elektronicky, a to zejména z důvodů uvedených v bodě 07., 10., kdy se k žádosti přikládají další písemně vyhotovené doklady.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí v řízení o vrácení řidičského oprávnění se lze odvolat.

20. Jaké tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

1. Žadatel již požádal o vrácení řidičského oprávnění a dokonce mu bylo vyhověno, má pravomocné rozhodnutí, ale nestačil si vyzvednout řidičský průkaz z úschovy registru řidičů a řídí motorové vozidlo. Podle ust. § 6 odst. 7 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je povinen řidič motorového vozidla mít při řízení u sebe řidičský průkaz; z uvedeného tedy vyplývá, že vydáním rozhodnutí o upuštění ZŘMV a rozhodnutím o vrácení řidičského oprávnění je sice žadatel oprávněn řídit motorová vozidla, ale jelikož by neměl při řízení řidičský průkaz, naplnil by takovým jednáním žadatel znaky přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který lze uložit správní trest od 1 500 Kč do 2 500 Kč a v blokovém řízení do 2 000 Kč.

2. Mám vysloven správním orgánem ZŘMV na dobu 16 měsíců, řídil-li bych v této době motorové vozidlo, jakého jednání bych se mohl dopustit ? Pokud by osoba, která má vysloven ZŘMV ať již správním orgánem či soudem, vykonávala činnost, která jí byla po uloženou dobu zakázána, dopustila by se zejména přečinu dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další ZŘMV, který bývá delší než ten, který byl původně uložen v jiném řízení.

3. Byl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se ukládá správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, jakého jednání se mohu dopustit když bych i přesto řídil motorové vozidlo ? Řídil-li by řidič, kterému byl uložen správní trest zákazu činnosti správním orgánem, a obviněný z přestupku by se o této skutečnosti nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. v případě nevyzvednutí písemnosti doručované správním orgánem, pak se dopustí přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku do dvou let (§ 125c odst. 4 písm. a) a odst. 5 citovaného zákona). Na takového řidiče se totiž pohlíží úplně stejně jako na toho, kdo není držitelem řidičského oprávnění.

21. Nejčastější dotazy

Je řízení bez řidičského průkazu zařazeno do bodového systému ohodnocení?
Přestupek není zařazen do bodového ohodnocení.

Jaký je rozdíl mezi „řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz“ a tím, že si jej žadatel nevyzvedl z úschovy na příslušném registru řidičů, i když mu bylo vydáno příslušné rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění po trestu nebo správním trestu?
Zadržet řidičský průkaz je oprávněním policistů. Kdy a za jakých okolností smějí policisté zadržet řidičský průkaz je přesně specifikováno v zákoně o silničním provozu, konkrétně v § 118a (související § 118b a § 118c zák. č. 361/2000 Sb.). „Institut – zadržení řidičského průkazu“ je zákonným opatřením sledující účel omezit a doslova takového řidiče vyloučit s okamžitým účinkem z provozu, a to až do doby pravomocného rozhodnutí, které bude následovat. Řidič, kterému byl zadržen řidičský průkaz, nesmí řídit motorové vozidlo a řídil-li by, dopustil by se závažného přestupku, závažnějšího než v případě, že by si řidičský průkaz nevyzvedl z registru řidičů po trestu a neměl by jej tedy při řízení „jen“ u sebe. Za řízení motorového vozidla, když byl zadržen řidičský průkaz (§ 125c odst. 1 písm. e) bod. 2. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a ZŘMV od šesti měsíců do 1 roku (porovnat viz výše s bodem 20. ad. 1.) a za uvedené jednání je přiděleno 7 bodů bodového ohodnocení.

22. Další informace

Seznam míst v rámci působnosti Nového Jičína, kde se lze podrobit dopravně psychologickému vyšetření:

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Provozovatel Adresa ambulance
Býmová Milada, PhDr. 741 01 Nový Jičín, Purkyňova 22
Davidová Dana, PhDr. 742 21 Kopřivnice, Záhumenní 1151
Grosmanová Barbora, Mgr. 741 01 Nový Jičín, Purkyňova 22
Juříková Bronislava, PhDr. 741 01 Nový Jičín, Sv. Čecha 45
Križáková Ivana, PhDr. Mgr. 741 01 Nový Jičín, Palackého 25
Kvasničková Daniela, Mgr. 742 58 Příbor, Příborská 14
Matúšová Věra, PhDr. 741 01 Nový Jičín, Štefánikova 7
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o. 741 11 Nový Jičín, K Nemocnici 76

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Správní orgán poskytne kdykoliv potřebné informace jak telefonicky, ústně, při osobním kontaktu, nebo na základě elektronického dotazu. Kontaktní telefony jsou k dispozici na webových stránkách města.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Bodové hodnocení porušení povinnosti stanovených zákonem – hlava V. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – vrácení řidičského oprávnění ve smyslu § 123d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tj. tzv. „po vybodování“.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – registr řidičů

26. Kontaktní osoba

Zdeněk Šmiřák

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.12.2022

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace