Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Pozbytí řidičského oprávnění, Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu na základě uloženého trestu.

04. Základní informace k životní situaci

Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel – ZŘMV. Řidičský průkaz je pak povinen odevzdat jeho držitel příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí (přičemž fyzické nepřevzetí rozhodnutí při doručování poštou nemá vliv na právní účinky rozhodnutí, neboť může nastat i tzv. „fikce doručení“, tedy případ, kdy si adresát ve stanovené lhůtě 10 dnů, po kterou je písemnost připravena k vyzvednutí, nepřevezme zásilku osobně na poště, kdy tato písemnost se považuje za doručenou posledním dnem (desátým) této lhůty!).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jak je výše uvedeno, povinnost se nachází na straně držitele řidičského průkazu. Nesplněním uvedené povinnosti se držitel řidičského průkazu dopouští přestupku, za který se uloží správní trest – pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč (dle § 125c odst. 5 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel se dostaví na příslušný registr řidičů v úřední den a hodinu, předloží svůj platný doklad totožnosti, má-li u sebe předloží i rozhodnutí příslušného orgánu, odevzdá řidičský průkaz a posléze obdrží písemné potvrzení o odevzdání řidičského průkazu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Je nutno si uvědomit, že povinnost je dána přímo držiteli a ten ji musí splnit, kdy je o této povinnosti zpravidla vyrozumíván ve správních rozhodnutích a v případě nedodržení lhůty i příslušným registrem řidičů formou písemné výzvy.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně, 2. patro.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – registru řidičů a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách, jinak na základě telefonické dohody – podmíněno registrem řidičů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedené v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Držitel vše vyřídí na příslušném registru řidičů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení u příslušného správního orgánu je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řidičský průkaz je pak povinen odevzdat jeho držitel příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je přestupkem jak výše uvedeno pod bodem 5.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jak výše uvedeno, oprávněným je v tomto řízení přímo držitel řidičského průkazu, lze zvážit i případné zastoupení na základě plné moci, kterou zmocněnec předloží.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zmocněnec předloží plnou moc. V plné moci se uvede kdo (plná data) koho (plná data) zmocňuje a zejména k jakému úkonu. Ověření plné moci se pro takový případ nevyžaduje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít, nutno jednat osobně, případně v zastoupení.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní tresty jsou popsány výše v bodu č. 5.

21. Nejčastější dotazy

Byl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se kromě správního trestu pokuty ukládá i správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím, jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, nevím ani, jestli mám uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, tedy zda mohu řídit motorová vozidla v provoz na pozemních komunikacích. Jakého jednání se mohu dopustit, pokud mám zákaz řízení motorových vozidel a budu řídit motorové vozidlo?

Na řidiče, který má uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, se pohlíží úplně stejně jako na toho, kdo není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Pak také, řídil-li by řidič, kterému byl uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, který stále trvá a o této skutečnosti se nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. ve formě rozhodnutí, pak by se v takovém případě dopustil přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku do dvou let (§ 125c odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) citovaného zákona). Jiná situace však nastane, řídil-li by řidič přesto, že o této skutečnosti, že mu byl uložen správní trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, věděl, neboť takové jednání může být posouzeno i jako přečin dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další ZŘMV, který bývá delší, než ten který byl původně uložen v jiném řízení.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Správní orgán poskytne kdykoliv potřebné informace, jak telefonicky, ústně, při osobním kontaktu, nebo na základě elektronického dotazu. Obviněný z přestupku má po projednání přestupku kontaktní telefony uvedeny na předvolání a v ostatních případech lze využít kontaktů, které jsou k dispozici na webových stránkách města.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti a vrácení řidičského oprávnění na základě uloženého trestu. Bodové hodnocení porušení povinnosti stanovených zákonem – hlava V. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, povinnost držitele řidičského průkazu ve smyslu ust. § 94a a vrácení řidičského oprávnění ve smyslu § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – registr řidičů.

26. Kontaktní osoba

Zdeněk Šmiřák

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace