Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Pozbytí řidičského oprávnění, Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu na základě pozbytí řidičského oprávnění následkem dosažení 12 bodů.

04. Základní informace k životní situaci

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

Řidič, který pozbyl odbornou způsobilost tím, že dosáhl celkového počtu 12 bodů, je povinen výzvu k odevzdání řidičského průkazu, jak výše uvedeno, splnit.

Řidič, který dosažením 12 bodů pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

V této souvislosti upozorňujeme, že fyzické nepřevzetí rozhodnutí, tedy v tomto případě spíše oznámení o dosažení 12 bodů, nemá při doručování poštou vliv na právní účinky takového „rozhodnutí“, neboť může nastat i tzv. „fikce doručení“, tedy případ, kdy si adresát ve stanovené lhůtě 10 dnů, po kterou je písemnost připravena k vyzvednutí, nepřevezme zásilku osobně na poště, kdy tato písemnost se považuje za doručenou posledním dnem (desátým) této lhůty!

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Jak je výše uvedeno, povinnost se nachází na straně držitele řidičského průkazu. Nesplněním uvedené povinnosti se držitel řidičského průkazu dopouští přestupku, za který se uloží správní trest – pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč (dle § 125c odst. 5 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel se dostaví na příslušný registr řidičů v úřední den a hodinu, předloží svůj platný doklad totožnosti, odevzdá řidičský průkaz a posléze obdrží písemné potvrzení o odevzdání řidičského průkazu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Je nutno si uvědomit, že povinnost je dána přímo držiteli a ten ji musí splnit, o čemž je vyrozuměn výše zmiňovaným oznámením o dosažení celkového počtu 12 bodů.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu na ulici Divadelní 1 v Novém Jičíně, 2. patro.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy – registru řidičů a to s příslušnými pracovníky v úředních dnech a hodinách, jinak na základě telefonické dohody – podmíněno registrem řidičů.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady jsou uvedené v bodě č. 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Držitel vše vyřídí na příslušném registru řidičů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení u příslušného správního orgánu je bezplatné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řidičský průkaz je pak povinen odevzdat jeho držitel příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci „rozhodnutí“. Nesplnění této povinnosti je přestupkem jak výše uvedeno pod bodem 5.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jak výše uvedeno, oprávněným je v tomto řízení přímo držitel řidičského průkazu, lze zvážit i případné zastoupení na základě plné moci, kterou zmocněnec předloží.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zmocněnec předloží plnou moc. V plné moci se uvede kdo (plná data) koho (plná data) zmocňuje a zejména k jakému úkonu. Ověření plné moci se pro takový případ nevyžaduje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít, nutno jednat osobně, případně v zastoupení.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle ust. § 123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče. Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí. Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci.

20. Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní tresty jsou popsány výše v bodu č. 5.

21. Nejčastější dotazy

Byl jsem „zřejmě“ řešen správním orgánem za přestupek, za který se kromě správního trestu zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů, ale nikdy jsem žádnou doručovanou písemnost správního orgánu nepřevzal, nevím, jak takové řízení mohlo dopadnout, protože jsem se o to nezajímal, nevím ani kolik mám v kartě řidiče zaznamenáno bodů, tedy zda jsem jich mohl dosáhnout 12. Jakého jednání se mohu dopustit, dosáhl-li bych nevědomě 12 bodů a budu řídit motorové vozidlo?

Na řidiče, který se „vybodoval“ se pohlíží úplně stejně, jako na toho, kdo není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Pak také, řídil-li by řidič, který dosáhl celkového počtu 12 bodů a o této skutečnosti se nedozvěděl, tj. v případě, že by se neseznámil s příslušným vydaným rozhodnutím, např. ve formě rozhodnutí nebo v daném případě spíše oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů, pak by se takovém v případě dopustil přestupku ve smyslu ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který se uloží pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku do dvou let (§ 125c odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) citovaného zákona). Jiná situace však nastane, řídil-li by řidič přesto, že o této skutečnosti, že se „vybodoval“ věděl, neboť takové jednání může být posouzeno i jako přečin dle ust. § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku – „maření výkonu úředního rozhodnutí“ – za což by hrozil trest zákazu činnosti 1 – 10 let, peněžitý trest a odnětí svobody až na dvě léta; pochopitelně lze uložit i další zákaz řízení motorových vozidel, který bývá delší, než ten který byl původně uložen v jiném řízení.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Správní orgán poskytne kdykoliv potřebné informace, jak telefonicky, ústně, při osobním kontaktu, nebo na základě elektronického dotazu. Účastník řízení má po projednání věci kontaktní telefony uvedeny na mu zasílaných písemnostech a v ostatních případech lze využít kontaktů, které jsou k dispozici na webových stránkách města.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vrácení řidičského oprávnění ve smyslu § 123d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tj. vrácení řidičského oprávnění po uplynutí jednoleté lhůty po kterou nesměl řidič, který dosáhl 12 bodů, řídit motorová vozidla.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy – registr řidičů.

26. Kontaktní osoba

Zdeněk Šmiřák

Telefonní čísla a e-maily najdete v telefonním seznamu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace