Žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů

03. Pojmenování (název) životní situace

Zápis do evidence zemědělských podnikatelů.

04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Fyzická osoba, provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

Činnosti, které jsou zemědělskou výrobou, jsou uvedeny v § 2e odst. 3 zákona o zemědělství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

U fyzických osob žadatel osobně nebo zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

U právnických osob osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např. jednatel, předseda představenstva) nebo tímto orgánem zmocněná osoba na základě písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U fyzických osob je podmínkou – plná svéprávnost, trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU), znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností – např. Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Obecní živnostenský úřad, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky oddělení registrace Obecního živnostenského úřadu na Městském úřadě v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, kanceláře č. 21, 23, 24 v úředních dnech a hodinách: Anna Prudičová, tel. 556 768 310; Michaela Machová, DiS., tel. 556 768 245; Kateřina Uvizlová, DiS., tel. 556 768 245; Bc. Jitka Večeřová, tel. 556 768 246.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 08:00-11:00 12:00-17:00
Úterý 08:00-11:00 12:00-15:00
Středa 08:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 08:00-11:00 12:00-15:00
Pátek ZAVŘENO

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti
Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsaná do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, oddělení registrace, č. kanceláře 21, 23, 24, případně jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 1 000 Kč správní poplatek – zápis zemědělského podnikatele do evidence (položka 6 a) zák. č. 634/2004 Sb.)
 • 500 Kč správní poplatek – změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci – neidentifikační údaje (položka 6 b) zák. č. 634/2004 Sb.)
 • 100 Kč správní poplatek – změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele (položka 6 c) zák. č. 634/2004 Sb.)

Předmětem poplatku není změna identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na Obecním živnostenském úřadě (Divadelní ul. č. 849/8), nebo bezhotovostní platbou na pokladně úřadu (Divadelní ul. 139/1, Nový Jičín).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky podle zákona o zemědělství, zapíše jej obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny identifikačních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení. Na základě tohoto provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence a informuje o tom zemědělského podnikatele.
Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské činnosti může podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni doručení oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz.

Datová schránka města Nový Jičín: identifikátor datové schránky: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon  č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou vydání kladného osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele. Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
České soudnictví (www.justice.cz)
Administrativní registr ekonomických subjektů (wwwinfo.mfcr.cz)
Státní správa (www.statnisprava.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na obecních úřadech obce s rozšířenou působností.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – oddělení registrace.

26. Kontaktní osoba

Bc. Ing. Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Michaela Machová, DiS., Kateřina Uvizlová, DiS., Anna Prudičová, Bc. Jitka Večeřová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

9.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice podnikání v zemědělství.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace