Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

03. Pojmenování (název) životní situace

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 2g odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou s rozšířenou působností vyřadí z evidence zemědělského podnikatele, jestliže:

a) neprovozuje více než 24 měsíců zemědělskou výrobu a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky  dle § 2e odst. 1 zákona o zemědělství,
b) zemřel, jde-li o osobu fyzickou,
c) zanikl, jde-li o osobu právnickou,
d) o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá,
e) mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

U fyzických osob žadatel osobně nebo zvolený zástupce na základě písemné plné moci.
U právnických osob osoba oprávněná jednat jménem společnosti (např.: jednatel, předseda představenstva) nebo tímto orgánem zmocněná osoba na základě písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud podnikatel již nechce provozovat zemědělskou výrobu, má možnost požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností – např.: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Obecní živnostenský úřad, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky oddělení registrace Obecního živnostenského úřadu na Městském úřadu v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, kanceláře č. 21, 23, 24 v úředních dnech a hodinách: Anna Prudičová, tel. 556 768 310; Michaela Machová, DiS., tel. 556 768 245; Kateřina Uvizlová, DiS., tel. 556 768 245; Bc. Jitka Večeřová, tel. 556 768 246.

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 08:00-11:00 12:00-17:00
Úterý 08:00-11:00 12:00-15:00
Středa 08:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek 08:00-11:00 12:00-15:00
Pátek ZAVŘENO

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Nový Jičín, Obecním živnostenském úřadě, pracoviště Divadelní ul. č. 849/8, oddělení registrace, č. kanceláře 21, 23, 24, případně jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

S provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.
O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad s rozšířenou působností usnesením.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin-town.cz.
Datová schránka města Nový Jičín: identifikátor datové schránky: ywmb4nc

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích)
  • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon  č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje krajský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
České soudnictví (www.justice.cz)
Administrativní registr ekonomických subjektů (wwwinfo.mfcr.cz)
Státní správa (www.statnisprava.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na obecních úřadech obce s rozšířenou působností.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad – oddělení registrace.

26. Kontaktní osoba

Bc. Ing. Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu
Michaela Machová, Kateřina Uvizlová, Anna Prudičová, Jitka Večeřová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

9.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice podnikání v zemědělství.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace