Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Pokračování v provozování živnosti

04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle § 31 odst. 11 živnostenského zákona, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

U fyzických osob podnikatel osobně, případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

U právnických osob osoba oprávněná jednat jménem společnosti (jednatel, představenstvo), případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokračování provozování živnosti je vždy na úvaze podnikatele. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním formuláře na živnostenském úřadě, písemným oznámením o pokračování provozování živnosti živnostenskému úřadu. Oznámení o pokračování musí obsahovat údaje o podnikateli: Jméno, příjmení (Obchodní firmu), identifikační číslo osoby, místo podnikání (sídlo), předmět podnikání a datum pokračování provozování živnosti.

Podání lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem  nebo do datové schránky úřadu). Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINTu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ) v České republice – centrálního registračního místa (CRM). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky oddělení registrace Odboru obecního živnostenského úřadu na Městském úřadu v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, kanceláře č.: 001, 002, 010 v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Platný průkaz totožnosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Jednotný registrační formulář – změnový list“ , prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice, příp. je volně dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a dále města Nový Jičín v sekci Elektronické služby úřadu, Žádosti a formuláře.

Formulář lze také vyplnit on-line na stránkách Business info (www.businessinfo.cz/cz/formulare). Nově lze využít „asistovaného podání“, kdy pracovník obecního živnostenského úřadu s klientem na místě vyplní elektronickou formu „ Jednotného registračního formuláře – Změnový list“ .

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

S provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení o pokračování provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku neprodleně a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné. Jedná se pouze o vyznačení oznámené skutečnosti do živnostenského rejstříku.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za správní delikt se uloží pokuta:

Pokutu až do výše 10 000,- Kč je živnostenský úřad povinen uložit dle § 62  odst. 1 q) živnostenského zákona  podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy včetně odpovědí najdete na www stránkách Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ (www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_listarna.html).

22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na kterémkoliv živnostenském úřadě v České Republice.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor obecní živnostenský úřad – oddělení registrace.

26. Kontaktní osoba

Bc. Ing. Stanislav Bartoň
Michaela Machová, Kateřina Opálková, Anna Prudičová, Jitka Večeřová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – obecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.09.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.09.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice živnostenského podnikání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace