Kontakt
03. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

04. Základní informace k životní situaci

Právní úprava: § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

U fyzických osob podnikatel osobně, případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

U právnických osob osoba oprávněná jednat jménem společnosti (jednatel, představenstvo), případně zvolený zástupce na základě písemné plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je existence provozovny a úmysl podnikatele zahájit nebo ukončit provozování živnosti v daném prostoru. Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována.Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Podnikatel sice nemá povinnost mít k provozování živností provozovny, ale provozuje-li živnost v provozovně, je povinen písemně předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, to neplatí pro automaty a mobilní provozovny.

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním formuláře na živnostenském úřadě nebo písemným oznámením o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v předmětné provozovně živnostenskému úřadu.Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně musí obsahovat tyto údaje: Obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání, identifikační číslo, přesnou adresu provozovny, identifikační číslo  provozovny, bylo-li přiděleno, předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti, datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

Podání lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky úřadu). Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINTu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu (OŽÚ). K postupu podle tohoto zákona je příslušný OŽÚ, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu. Podání OŽÚ lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní OŽÚ.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušnými pracovníky oddělení registrace Odboru obecního živnostenského úřadu na Městském úřadu v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, kanceláře č.: 001, 002, 010 v úředních dnech a hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Platný průkaz totožnosti.
 • Vyplněný formulář „CRM změnový list“ nebo „CRM příloha provozovny“ (lze vyplnit přímo na živnostenském úřadě).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – „CRM změnový list“ nebo „CRM – příloha provozovny“ , prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadě i podání k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice, příp. je volně dostupný na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a dále města Nový Jičín v sekci Elektronické služby úřadu, Žádosti a formuláře.

Formulář lze také vyplnit on-line na stránkách Business info (www.businessinfo.cz/cz/formulare). Nově lze využít „asistovaného podání“, kdy pracovník obecního živnostenského úřadu s klientem na místě vyplní elektronickou formu „formuláře“.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

S provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obsahuje-li oznámení o provozovně všechny údaje stanovené živnostenským zákonem, zaeviduje živnostenský úřad provozovnu neprodleně v živnostenském rejstříku a o zápisu provozovny písemně vyrozumí podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny, to neplatí pro mobilní provozovny nebo automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny.

Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle z.č. 183/2006 Sb., tzv. stavebního zákona), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (to neplatí pro automaty).

Podnikatel je povinen nejpozději  ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné. Jedná se pouze o vyznačení oznámené skutečnosti do živnostenského rejstříku.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za správní delikt se uloží sankce:

 • Podle ustanovení § 62  odst. 1 písm. e)  živnostenského zákona, pokud  podnikatel v rozporu s § 17 odst. 3 neprokáže na žádost živnostenského úřadu  vlastnické nebo užívací právo  k objektům nebo místnostem  provozovny, nebo oprávněnost  umístění mobilní provozovny  nebo neoznámí předem zahájení nebo ukončení  provozování živnosti v provozovně – sankce do výše 100 000,- Kč.
 • Podle ustanovení § 62  odst. 1 písm. f)  živnostenského zákona, pokud  podnikatel v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti, nebo neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny – sankce do výše 100 000,- Kč.
21. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna?
Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o místě podnikání, sídle nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli; prodejní nebo provozní dobou nemusí být označen stánek (mobilní provozovna) a automat.

Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?
Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.

Další dotazy včetně odpovědí najdete na www stránkách Moravskoslezského kraje v listárně KŽÚ (www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_listarna.html).

22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na kterémkoliv živnostenském úřadě v České Republice.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor obecní živnostenský úřad – oddělení registrace.

26. Kontaktní osoba

Bc. Ing. Stanislav Bartoň
Michaela Machová, Kateřina Opálková, Anna Prudičová, Jitka Večeřová

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – obecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.09.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.09.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Změny a konec platnosti tohoto návodu souvisí s přijatými právními předpisy v problematice živnostenského podnikání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace