Kontakt

03. Pojmenování (název) životní situace

Odvolání proti správnímu rozhodnutí na úseku živnostenského podnikání a hazardních her

04. Základní informace k životní situaci

Odvolací řízení je upraveno ustanoveními § 81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podle ustanovení § 81 odst. 1 a 2 proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Podle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu je odvolacím správním orgánem nejblíže nadřízený správní orgán, nestanoví-li zákon jinak.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Účastník správního řízení (osobně nebo v zastoupení).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odvolání může být podáno pouze účastníkem řízení, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k příslušnému správnímu orgánu, tj. orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním odvolání. Odvolání nemá předepsanou formu. Musí z něj být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, Obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, pracoviště Divadelní 849/8. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Nezvolí-li prvoinstanční správní orgán postup dle ustanovení § 87 správního řádu, podle něhož může za splnění stanovených podmínek o odvolání rozhodnout sám, postupuje ve lhůtě 30 dnů odvolání se spisovým materiálem odvolacímu orgánu, tj. krajskému úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Po podání odvolání a před postoupením na krajský úřad:

S pracovníky Obecního živnostenského úřadu, kanceláře č.: 17, 18, 21 a 23 v úředních hodinách:

pondělí, středa: 08:00 – 11:00  12:00 – 17:00

úterý, čtvrtek:    08:00 – 11:00  12:00 – 15:00

Po postoupení odvolání:
a) pro úsek živnostenského podnikání:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

  1. b) pro úsek hazardních her:
    Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor právní a organizační

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti. Jedná-li žadatel v zastoupení, může jednat zástupce pouze v rozsahu plné moci, která může být udělena písemně nebo ústně do protokolu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Odvolání nemá stanovenou formu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání odvolání není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nelze-li rozhodnout bezodkladně, pak je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy odvolání bylo postoupeno odvolacímu orgánu. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Dále se připočítává doba nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení do ciziny – § 71 správního řádu. Před rozhodováním odvolacího orgánu činí zákonem předepsané úkony též orgán, který napadené rozhodnutí vydal tj. orgán prvoinstanční. Pro tyto úkony a následné postoupení spisu odvolacímu orgánu je stanovena lhůta 30 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoba, která byla účastníkem původního správního řízení vedeného ve věci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Účastník je povinen podle ustanovení § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna MěÚ Nový Jičín: e-podatelna@novyjicin.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Pro úsek živnostenského podnikání:

  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Pro úsek hazardních her:

  • Zákon č.  186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o odvolání se dle ustanovení § 91 správního řádu nelze dále odvolat. Lze použít pouze prostředky k přezkoumání pravomocných rozhodnutí, jako např. podnět k přezkoumání řízení dle ustanovení § 94 a násl. správního řádu, případně návrh na obnovu řízení dle ustanovení § 100 správního řádu, za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Ministerstvo financí (www.mfcr.cz)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na základě vzneseného dotazu – písemně, ústně, telefonicky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Obecní živnostenský úřad.

26. Kontaktní osoba

Bc. Pavlína Hastíková
Bc. Lucie Manďáková
Mgr. Zuzana Vaníčková
Michaela Machová, DiS.

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty na zaměstnance – Obecní živnostenský úřad.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.03.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

15.03.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace