Radnice s veřejností projednala připravovaný Katalog adaptačních opatření

Město Nový Jičín ve spolupráci se společností CI2, o.p.s. připravuje Katalog adaptačních opatření, který městu napomůže reagovat na změny klimatuprostřednictvím vhodných opatření čelit následkům změn klimatu. Práce na katalogu byly zahájeny loni na podzim, mj. proběhla také anketa mezi občany města, jejímž cílem bylo zvýšení informovanosti o dané problematice a vytipování nejohroženější místa v Novém Jičíně z pohledu možných přírodních katastrof. Do ankety se zapojilo 330 občanů města.

V současné době je již analytická i návrhová část Katalogu adaptačních opatření ve vysokém stádiu rozpracovanosti, radnice proto uspořádala dne 7. 9. 2020 veřejné projednání, jehož cílem bylo představit hlavní hrozby pro Nový Jičín spojené s klimatickými změnami, seznámit veřejnost s možnými opatřeními na zmírnění dopadů klimatických změn a společně vytipovat vhodná místa, kde by se uvedená opatření mohla v budoucnu realizovat. Na semináři byli přítomni RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. a Mgr. Josef Novák, Ph.D. ze společnosti CI2, o.p.s., místostarosta města Nový Jičín Mgr. Ondřej Syrovátka, Ing. Eva Bártková a Mgr. Kateřina Kuželová z Odboru životního prostředí, koordinátorka Zdravého města a MA21 Mgr. Lucie Hrdličková a cca 20 občanů města.

Během projednání byli účastníci seznámeni s provedenou Analýzou zranitelnosti města a rozpracovanou verzí Katalogu adaptačních opatření. Následovala diskuze a skupinová práce zaměřená na vytipování a doplnění problematických míst na území města, a to včetně navržení konkrétních opatření pro dané místo. Bylo vzneseno celkem 24 podnětů, řada z nich měla více hlasů. Vybrané výstupy skupinové práce budou zakomponovány do připravovaného katalogu. Mezi podněty se objevil např. návrh na snížení sečí na sídlišti Dvořákova a blízkém okolí či protipovodňová opatření u lávky přes řeku Jičínku (Novosady). Finální verze katalogu bude hotova ještě letos na podzim. Související odkazy a fotogalerii najdete níže.

Související odkazy: