Rada města schválila 11 příležitostí z Veřejného fóra

Na 13. schůzi Rady města Nový Jičín, která se konala 19.06.2019, se radní zabývali výsledky Veřejného fóra 2019, ze kterého vzešlo 16 konkrétních příležitostí pro rozvoj města. Na základě výsledků hlasování o těchto příležitostech ze strany občanů města a také s přihlédnutím k vyjádřením odborů MěÚ a doporučením Komise zdravého města a MA21 RM schválila, že se bude nadále zabývat 11 příležitostmi, dalších 5 bylo zamítnuto (vždy s odůvodněním). Závěry budou předloženy také Zastupitelstvu města.

Rada města schválila, že se město bude zabývat těmito náměty:

 • Komplexní úprava Smetanových sadů
  • Nebyla schválena druhá část původního návrhu, tj. komplexní úprava Žerotínského parku, protože park u Žerotínského zámku není majetkem města.
 • Oživení náměstí zelení
 • Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.)
 • Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • Postavení víceúčelové sportovní haly
 • Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína
 • Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus
 • Vybudování parkovacího domu v Novém Jičíně v případě, že jeho bude jeho výstavba doporučena v rámci vypracované Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (KSD)
  • Návrh byl doplněn o doporučení vybudovat parkovací dům za okolnosti, že toto doporučení vzejde z Koncepce statické dopravy (KSD), která by měla být vypracována do konce roku 2019 a u níž je jedním z hlavních požadavků právě prověření možnosti vybudování parkovacího domu
 • Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi
 • Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”

Výše zmíněnými příležitostmi se nyní začnou zabývat příslušné odbory s cílem zjistit, jaké jsou při plnění daných priorit konkrétní možnosti a začne se pracovat na jejich plnění – tak jako je tomu u příležitostí z předchozích veřejných fór (postup v plnění priorit vzešlých z VF 2017 a 2018 byl prezentován na VF v dubnu).

Ne všechny navržené příležitosti byly schváleny, jednotlivá „ne“ však mají svá opodstatnění. RM totiž přihlédla k hlasování ze strany občanů města a zároveň také k nedoporučujícím stanoviskům jednotlivých odborů a Komise ZM a MA21.

Rada města neschválila, že se město bude zabývat těmito náměty:

 • Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok

Návštěvnické centrum Nový Jičín upozornilo, že ponechání stánků na náměstí není realizovatelné. Podrobněji viz Vyjádření odborů v příloze.

 • Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí

Podnět bylo doporučeno zamítnout ze strany Odboru dopravy, Odboru majetku a investic i Odborem životního prostředí. Požadavek je také opětovně zamítán Kulturní komisí a Komisí péče o památky. V rámci hlasování občanů se tento návrh umístil na posledním místě a získal záporný počet hlasů (-90). Podrobněji viz Vyjádření odborů v příloze.

 • Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů (9/0/4)

Požadavek se v modifikované podobě objevuje opakovaně, dle OŠKS je přitom realizováno –  stravování je zajištěno v tzv. „spotřebním koši“, kde jsou hlídány i výživové normy v každé ZŠ a MŠ. Na všech ZŠ je také výběr ze dvou jídel v souladu s výživovými normami. Podrobněji viz Vyjádření odborů v příloze. Zamítnutí tedy neznamená, že by město podnět nechtělo realizovat, ale že již realizován je.

 • Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo – Tyršova)

K námětu se vyjádřily Odbor dopravy a Odbor majetku a investic. Podnět nakonec nebyl doporučen k podpoře z toho důvodu, že není formulován dostatečně konkrétně a lze si jej vykládat různými způsoby. Podrobněji viz Vyjádření odborů v příloze.

 • Více brigád pro mladé (15–18 let)

Možnosti zajištění brigád ze strany města jsou kapacitně omezené. Dlouhodobě probíhá brigáda Zelené město, která však v posledních letech nebývá zcela naplněna (přitom byla kapacita navýšena právě na základě podnětů od zájemců o brigádu).  Podrobněji viz Vyjádření odborů v příloze.

 

Související podklady a odkazy: