O projektu

Zdravé město Nový Jičín

Jak je zdravý člověk, tak může být zdravé i město. Jde tedy o sladění mnoha oblastí zvyšování úrovně a kvality života občanů. Životní prostředí, doprava, sociální oblast, bezpečnost, školství, volný čas, …, to vše jsou oblasti důležité pro každého z nás.

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…). Města, obce, regionu se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví.

V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť zdravých měst, která poskytuje členským municipalitám cenné informace k finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni.

Město Nový Jičín je řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR od roku 2015. Je obhajitelem kategorie „C“ a za aktivity v roce 2019 bylo Zdravé město Nový Jičín oceněno Národní sítí Zdravých měst cenou Skokan roku 2019. Nyní, v roce 2020,  NSZM tvoří celkem 131 měst, obcí a regionů, s regionálním vlivem na 2434 měst a obcí, ve kterých žije 5,995 milionu obyvatel (56% populace ČR). Členské municipality se zapojují do postupu strategického rozvoje a do diskusí o záměrech města v souladu s požadavky udržitelného rozvoje a aktivním zapojením veřejnosti.

Místní Agenda 21

Agenda 21 je program pro 21. století, který přináší všem zemím světa určitý návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a přitom zlepšovat hospodářské i sociální podmínky života na této planetě. Míra využívání přírodního bohatství by přitom neměla přesáhnout schopnost jeho obnovy či nalezení adekvátní náhrady. Místní Agenda 21 je proces, který usiluje o aplikaci těchto obecných zásad v konkrétních podmínkách měst, obcí a regionů.

Místní Agenda 21 (MA21) prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a aktivního zapojování veřejnosti do života města pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel měst, obcí a regionů. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé. Přesto vychází z oficiálních závazků, ke kterým se Česká republika připojila na tzv. Summitu Země v Riu de Janeiro v roce 1992 společně s dalšími desítkami zemí světa.

Více informací na: www.cenia.cz

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový, který se snaží zvrátit tyto trendy a způsoby chování. Neznamená pouze ochranu životního prostředí, ale je především snahou o sladění ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v rámci přírodních limitů naší planety. Není krokem zpět do minulosti. Naopak, usiluje o modernizaci a efektivní využívání nových technologií a postupů, které šetří čas, energii, pohonné hmoty, životní prostředí, a tím přispívá k vyšší kvalitě života.

Realizátoři projektu Zdravé město každoročně připravují Hodnotící zprávu za předešlý rok a Plán zlepšování na rok následující.

Níže si můžete přečíst Plány zlepšování a Hodnotící zprávy za jednotlivé roky a také krátký přehled činnosti Zdravého města Nový Jičín za dané roky.

Hodnotící zprávy:

Hodnotící zpráva za rok 2016
Hodnotící zpráva za rok 2017
Hodnotící zpráva za rok 2018
Hodnotící zpráva za rok 2019
Hodnotící zpráva za rok 2020

Plány zlepšování:

Plán zlepšování pro rok 2018
Plán zlepšování pro rok 2019
Plán zlepšování pro rok 2020
Plán zlepšování pro rok 2021

Činnost Zdravého města Nový Jičín v letech 2015–2019

2019

V roce 2019 mohli Novojičíňáci vybírat z celé řady již zavedených aktivit a kampaní: Ukliďme svět, ukliďme Česko, Férová snídaně, Do práce na kole, akce v rámci Evropského týdne mobility, jarní a podzimní cyklojízda, Veřejné fórum aj. Na všech základních školách se konala školní fóra, mladí lidé mohli opět předkládat své návrhy v rámci výzvy Mládež kraji a občané mohli předkládat náměty na zlepšení života ve městě v rámci participativního rozpočtu. Poprvé se Nový Jičín připojil ke kampani Týden bez odpadu, proběhla veřejná projednání k bikesharingu a k úpravám vrcholku Svince. Koncem roku proběhly 2 semináře věnované tématu, Co může pro ochranu klimatu udělat každý z nás?.

2018

Výše zmíněné kampaně měly už v roce 2018 předem rezervované místo v kalendáři akcí města a opět se objevily také aktivity nové. Nový Jičín se připojil k městům, kde občané mohou rozhodovat o části financí prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu, který umožňuje předložit konkrétní projekty, jejichž záměrem je zvýšit kvalitu veřejného prostoru – ještě tentýž rok byly realizovány projekty Na Svinec a Hřiště pro malé velké sviště. Mladí lidé mohli předkládat své návrhy na obohacení života ve městě v rámci výzvy Mládež kraji, díky podpoře Města Nový Jičín a Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje tak byly podpořeny projekty Coffeecake festival, Generyace XYZ a Tancování s Terezou. V roce 2018 také v Novém Jičíně poprvé proběhla školní fóra na základních školách a město využilo nabídky NSZM a s pomocí propracované metodiky a odborníků vypracovalo audity udržitelného rozvoje pro oblast Dopravy a Správy věcí veřejných.

2017

Do kampaní Evropský týden mobility a Férová snídaně se Nový Jičín zapojil i v roce 2017, v daném roce se také připojil k celorepublikovým kampaním Ukliďme svět, ukliďme Česko a Do práce na kole. Proběhla veřejná projednání k záměru obnovy Hückelových vil a k využití bývalých zahrad u ZŠ Dlouhá, kde na základě zájmu občany vnikly komunitní zahrady. V roce 2017 se také poprvé konalo Veřejné fórum se záměrem získat od občanů města podněty pro budoucí rozvoj města, zároveň mohli občané prostřednictvím pocitových map dát najevo, kde je jim (ne)líbí a kde se (ne)cítí bezpečně.

2016

V roce 2016 byla Radou města zřízena Komise Zdravého města a MA21, která je tvořena zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Členové komise se dlouhodobě aktivně podílejí na přípravě a organizaci řady akcí pořádaných v rámci projektu Zdravé město. V roce 2016 proběhlo např. veřejné projednání k záměru výstavby vyhlídky Na Svinci, v květnu jsme se poprvé zapojili do celorepublikového piknikového happeningu Férová snídaně na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů, v září jsme se připojili ke kampani Evropský týden mobility. Proběhly semináře na téma udržitelného rozvoje. Občany jsme zapojili do výběru novojičínského Stromu roku, Památná lípa na Kojetíně, jejíž stáří se odhaduje na více než 500 let, nakonec postoupila do celorepublikového finále ankety, kde se strom umístil na 10. místě. Z dalších aktivit Zdravého města pak např. pro potřeby občanů na podzim roku 2016 vznikla nová interaktivní mapa, v níž jsou zobrazeny kontejnery na tříděný odpad a občané si tak díky mapě mohou jednoduše zjistit, kde se nalézají nejbližší kontejnery na všechny suroviny, které u nás lze třídit.

2015

Vstup do sítě iniciovala Ivana Petruchová, která se v roce 2015 stala první koordinátorkou Zdravého města v Novém Jičíně a spolu s politikem Zdravého města, kterým je již od začátku místostarosta Ondřej Syrovátka, do Nového Jičína vnesla nové aktivity a akce. Jednou z prvních akcí pod hlavičkou Zdravého města bylo například veřejné projednání k záměru revitalizace areálu letního kina – projekt revitalizace toho areálu byl dokončen na podzim roku 2019, v místě bývalého letního kina vznikl relaxační areál s vodním prvkem.