Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – vodní hospodářství

pdf Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (pdf, 447 KB)
pdf Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (pdf, 339 KB)
pdf Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (pdf, 305 KB)
pdf Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (pdf, 332 KB)
pdf Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (pdf, 308 KB)
pdf Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (pdf, 298 KB)
pdf Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (pdf, 311 KB)
pdf Žádost o stavební povolení k vodním dílům (pdf, 387 KB)
pdf Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (pdf, 385 KB)
pdf Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (pdf, 396 KB)
pdf Žádost o udělení souhlasu (pdf, 188 KB)
pdf Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení (pdf, 316 KB)
pdf Žádost o vyjádření (pdf, 297 KB)
pdf Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (pdf, 425 KB)
pdf Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav (pdf, 279 KB)
pdf Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (pdf, 290 KB)
pdf Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (pdf, 304 KB)
pdf Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (pdf, 309 KB)
pdf Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (pdf, 311 KB)
pdf Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (pdf, 385 KB)
pdf Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (pdf, 404 KB)
pdf Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (pdf, 373 KB)
pdf Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (pdf, 470 KB)
pdf Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (pdf, 270 KB)

Výše jsou uvedeny nové verze formulářů pro vodoprávní řízení zpracovaných Ministerstvem zemědělství, které umožňují jejich uživatelsky přívětivější elektronické vyplňování, včetně připojení elektronického podpisu. Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/


docx Žádost o vydání společného povolení stavby (společné územní rozhodnutí a stavební povolení vodního díla) (docx, 31 KB)
docx Oznámení společného záměru (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby vodního díla) (docx, 26 KB)