Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajinydoc Žádost o posouzení připravovaného záměru a vydání vyjádření z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny (doc, 26 KB)
doc Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny (doc, 26 KB)
doc Žádost o povolení záměrného rozšiřování kříženců druhů rostlin či živočichů do krajiny (doc, 26 KB)
doc Žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně volně žijících ptáků (doc, 26 KB)
doc Žádost o vydání osvědčení o živočichu odchovaném v lidské péči (doc, 26 KB)
doc Žádost o posouzení připravovaného záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny a vydání předběžné informace (doc, 26 KB)
doc Žádost o vydání rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku (doc, 26 KB)
doc Žádost o vydání rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy (doc, 26 KB)
doc Žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu (doc, 26 KB)
doc Žádost o zřízení nebo zrušení veřejně přístupné účelové komunikace, stezky nebo pěšiny mimo zastavěné území obce (doc, 26 KB)
doc Žádost o vydání závazného stanoviska k odlesnění nebo zalesnění pozemku nad 0,5 ha nebo k výstavbě lesní cesty nebo melioračního systému (doc, 26 KB)
doc Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (doc, 26 KB)
docx Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (docx, 18 KB)