Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu ČR na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.


Od 02.05.2017  je možné podat žádost o vydání voličského průkazu

 Žádost lze podat:

  • písemně – žádost musí být doručena nejpozději dne 13.10.2017 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání: Městský úřad Nový Jičín, odbor správních činností, oddělení EO, OP a CD, Divadelní 1 , 741 01 Nový Jičín
  • v elektronické podobě – žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky – žádost musí být doručena nejpozději dne 13.10.2017
  • osobně v budově Divadelní 1, Nový Jičín, odbor správních činností, oddělení EO, OP a CD, I. poschodí, v úředních dnech (na vyvolávacím systému si zmáčknete č. 5),  konec lhůty pro osobní předání žádosti je 18.10.2017 v 16:00 hodin.

Vydávání voličských průkazů voliči bude prováděno v době od 05.10.2017 do 18.10.2017 (16:00 h)

Městský úřad Nový Jičín voličský průkaz vydá

  • osobně
    • voliči nebo
    • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle.
  • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

docx Žádost o vydání voličského průkazu (docx, 13 KB) docx Plná moc k převzetí voličského průkazu (docx, 14 KB)