Volby do zastupitelstev krajů 2016

V souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje oznámeno, že v podzimních volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje bude voleno 65 členů zastupitelstva kraje.

Informace pro voliče

Ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje může hlasovat občan České republiky,

  • který má trvalý pobyt v obci na území Moravskoslezského kraje,
  • který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
  • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů  je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Moravskoslezského kraje, opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Moravskoslezského kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.

Voličské průkazy

doc Žádost o vydání voličského průkazu (doc, 27 KB)
doc Plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou (doc, 32 KB)