Volby 2023

Volba prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Případné II. kolo volby se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.


Kontaktní osoby na úseku voleb

Ing. Renáta Kelnarová, tel.  556 768 210, e-mail: renata.kelnarova@novyjicin.cz

Kateřina Polochová, DiS., tel 556 768 209, e-mail: katerina.polochova@novyjicin.cz

Marta Riedlová, tel. 556 768 209, e-mail: marta.riedlova@novyjicin.cz,


Volba prezidenta republiky – informace MV

stránky MV


Právo volit prezidenta České republiky má

–          občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku 18 let, ve 2. kole voleb může volit i občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola voleb dosáhne věku 18 let.

Překážky práva volit

–          omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva;

–          zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu;


Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.


Voličské průkazy:

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu. Vydaný voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí. Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

Pozor Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Pokud je žadatelem o voličský průkaz občan s trvalým pobytem na území města Nový Jičín, o voličský průkaz žádá na Městském úřadě v Novém Jičíně, odboru správních agend, Divadelní 1. a to:

–       osobně nejpozději do dne 11. ledna 2023 do 16:00 hod.

       podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem doručeným nejpozději do dne 6. ledna 2023 do 16:00 hod. nebo datovou zprávou doručenou nejpozději do dne 6. ledna 2023  do 16:00 hod.

doc Žádost o vydání voličského průkazu (doc, 31 KB) docx Plná moc k převzetí voličského průkazu (docx, 16 KB)

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: katerina.polochova@novyjicin.cz, marta.riedlova@novyjicin.cz, nebo na tel.:556 768 209, 556 768 210. Volič uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a tel. kontakt.


Okrskové volební komise

Zájemci o členství – se mohou hlásit prostřednictvím volebních stran, kterými jsou při volbě prezidenta:

  • Navrhující občan, jehož kandidátní listina byla zaregistrována;
  • Politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Parlamentu ČR
  • Politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v parlamentu a v posledních volbách získala alespoň 1 mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje

nebo přímo úřadu, kde poskytnete u kontaktních osob tyto údaje:
jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (doručovací adresa), kontakt telefonický a e-mailový.

Základní informace o důležitých termínech:

Ustavující 1. zasedání OVK se bude konat ve čtvrtek 22. 12. 2022 v sále Krajské hygienické stanice, Štefánikova 9, Nový Jičín od 08:00 hod.

Od 09:00 hod. téhož dne proběhne povinné školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů k zásadám hlasování a systému zjišťování a zpracování výsledků voleb.

Poučení:
§ 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a 
současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.
Pozvánka bude dne 15. 12. 2022 vypravena na adresy delegovaných členů a zároveň bude zveřejněna na úřední desce úřadu a na webu města.